زنان بیشتری در کابینه دوازدهم حاضر خواهند بود

Shargh - - سياست -

شرق: پس از دیدار فراکسیون امید با حسن روحانی حالا نوبت به فراکسیون «مستقلین ولایی» رسیده تا در دیدار با رئیسجمهوری از نکات و مسائل خود بگویند. فراکســیون «مستقلین ولایی» فراکســیون نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس است. فراکسیون ولایی از منظر اصولگرایی تم تندتری نسبت به مســتقلین ولایی دارد و برخی نمایندگان نزدیک بــه جبهه پایداریها در آن حضور دارند. مهرداد بائوجلاهوتی، سخنگوی کمیسیون مستقلین ولایی مجلس با اشاره به تأکید رئیسجمهوری بر تغییر 50 درصد کابینه دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، به ایلنا گفته: «آقای روحانی در این جلسه بر حضور زنــان در کابینه تأکید کردند و گفتند حتما زنــان حضوری پررنگتر در کابینه بعدی خواهند داشت و بیش از کابینه فعلی مورد استفاد قرار میگیرند».

او با اشــاره به برگزاری نشســت ظهر دیروز فراکسیون مستقلین ولایی با رئیسجمهوری گفته: «این جلسه بهمنظور مشورت رئیسجمهور با اعضای فراکسیون مســتقلین ولایی برای چیدمان کابینه دوازدهم برگزار شد، در آن برخی از اعضای شورای مرکزی از جمله آقایان کاظم جلالی، بهروز نعمتی، محسن بیگلری، شهباز حســنپور، عبدالرضا عزیزی، رسول خضری، روحالله حضرتپور و محمدرضا منصوری حضور داشتند». لاهوتی همچنین درباره جزئیات این نشســت افزوده: «در این جلسه اعضای فراکسیون نقطهنظرات خود را مطرح کردند و رئیسجمهوری نیز دغدغهها و مسائل مهمی را مورد تأکید قرار دادند و این در حالی بود که تشــکیل این جلسه که به درخواست فراکسیون مستقلین ولایی برگزار شد، با استقبال آقای روحانی نیز روبهرو شد و هدف ما این بود که هم مشورت بدهیم و هم نقطهنظرات آقای روحانی را براي کمک به دولت در مسیر تشکیل کابینه دوازدهم بشنویم.»

حساسیت مستقلین ولایی درباره تقویت تیم اقتصادی دولت

یکی از دغدغههای مطرحشده در این نشست درباره تیم اقتصادی است. به گفته لاهوتی «نمایندگان حساسیتهایی داشتند که افرادی قویتر مشغول به کار شــوند و آقای روحانی نیز بر این مهم تأکید داشــتند. رئیسجمهوری درباره اهداف دولت دوازدهم تأکید داشت که برخی مسائل اقتصادی مانند ســاماندهی نظام بانکی، بیکاری، ســاماندهی وضعیت مؤسســات مالی و اعتباری، صیانت از محیط زیســت، افزایش سرمایهگذاری خارجی و پیگیری سیاســت اقتصاد مقاومتی مورد توجه خواهد بــود. آقای روحانی همچنین بر اهمیــت جذب ســرمایه خارجی تأکیــد کردند و گفتند عــلاوه بر جذب ســرمایهگذاری داخلی، باید توجه ویژهاي به موضوع سرمایهگذاری خارجی برای پیشــبرد اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشیم». حسن روحانی در ایــن دیدار همچنین درباره روند انعقاد قرارداد نفتی توضیحهایی ارائه کرده و تأکید داشــته که همه مشــورتهای لازم انجام شــده و اینطور نبوده که دولت بهتنهایی تصمیمگیری کرده باشد و از همه صاحبنظرهای اقتصادی مشورتهای لازم دریافت شده است. همانطور که نمایندگان فراکسیون امید از اراده رئیسجمهوری برای تغییر 50درصدی کابینه در دیدار با او خبر داده بودند، حالا نمایندگان فراکسیون مستقلین ولایی با اشاره به بخشی از سخنان رئیسجمهوری در این نشست اعلام کردهاند که جمعبندی آقای روحانی این بود که 50 درصد کابینه به همین روال موجود به کار خود ادامه خواهد داد اما 50 درصد از کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

شرق: عبدالرضا هاشــمزایی، رئیس سنی مجلس دهم و از اعضای فراکســیون امید مجلس اســت. او درباره آخرین لابیها و رایزنیهای صورتگرفته در کابینه گفته و اینکه نمایندگان چنــدان موافق حضور رحمانیفضلی در کابینه دوازدهم حســن روحانی نیســتند. به گفته او شخص زنگنه به دلیل فشــارهایی که بر او آمده، چندان مایل به ادامه راه نیست و نامه 217 نماینده نیز به نوعی، تلاش برای اقناع او جهت حضور دوباره در کابینه است. هاشــمزایی همچنین هرگونه رایزنی و لابی برای حضور محمدرضا باهنر در کابینه آینده حســن روحانی را بعید میداند و تأکید دارد که نماینــدگان مجلس چندان دل خوشی از عملکرد رحمانیفضلی ندارند؛ بااینحال این واقعیت را در نظر میگیرند که حسن روحانی یک گزینه ریاســتجمهوری اصلاحطلب نیســت. او همچنین به نمرهدهی فراکسیون امید به کابینه روحانی اشاره دارد و اینکه معدل وزرای فعلی روحانی منفی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.