شورای نگهبان به کسی التماس نمیکند

Shargh - - سياست -

ایسنا:

عباســعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشســت خبری روز گذشــته در پاســخ به این سؤال كه براســاس اصول 77 و 12۵ قانون اساســی، آیا نباید موضوع قرارداد نفتی با توتال به ســمع و نظر مجلس برســد؟ گفت: اگر مرحله قبل را ســؤال میكنید به ما ارتباطــی نــدارد. آنچه شــورای نگهبان نظــارت دارد موافقتنامههای بینالمللی اســت. براساس تفسیری كه وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشــند، اگر قراردادهای كاری باشند كه یک طرف بخش خصوصی اســت، ضرورتی ندارد كه به مجلــس برود، مگر اینکه مجلــس از باب نظارت ورود كند كــه در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر میكند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است كه بخش خصوصی است.

او در پاســخ به ســؤال خبرنگاری كه از او خواست جزئیات ایــرادات وارده شــورای نگهبان بــه معاهده پاریس را تشــریح كند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی كه به شــورای نگهبان آمد، چون به پیوستهایی اشاره شده بود كه در آن ضمیمه نبود، اعضا خواســتند كه پیوســتها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نســبت به محتوا اظهارنظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر میشود.

كدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگر مبنیبر اینکــه برخــی از سیاســیون اعتقاد دارند كه شــورای نگهبــان باید دلایل رد صلاحیتهــا را اعلام كند و این كار را نمیكنــد، همچنیــن اقدامات شــورای نگهبان در موضــوع انتخابــات الکترونیــک را توضیح دهید؟ گفت: باید ببینیم دســتگاههایی كه دراینباره مسئولیت دارند چــه اقداماتی كردهاند، البته مــا تلاش میكنیم و دســتگاههای مســئول را بــرای برگــزاری انتخابات الکترونیک یاری میكنیم. وی ادامه داد: البته موضوع احراز هویت در انتخابات گذشته الکترونیکی انجام شد. اگرچه سختیهایی برای مردم داشت، ولی به دنبال آن هستیم كه مشکلات رفع شود.

كدخدایی در پاســخ به ســؤال دیگر همان خبرنگار گفت: درخصوص ســؤال اولتان هم باید بگویم شورای نگهبان به كسی التماس نمیكند و به دنبالش نمیافتد كه بگویــد بیایید دلایل رد صلاحیتتــان را بگوییم. به خیلی از این افراد بارها دلایل توضیح داده میشود و با اعضا و كارشناسان صحبت میكنند و دوباره میگویند كه دلایل به ما گفته نشــد. این افراد نمیخواهند دلایل رد صلاحیتشــان را قبول كنند. اگرچه كارشناســان ما این وظیفه را دارند كه اگر آنها مایل باشــند، برایشــان توضیح دهند.

كدخدایــی در ادامه نشســت خبری در پاســخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانــداران درباره تخلفات انتخاباتی به دادســراها احضار شــدند، آیا این مــوارد درباره گزارش شــورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفتهام بخشــی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان اســت. آن هم تخلفاتی كــه در سرنوشــت انتخابات تأثیرگذار باشــد. اگر شــورای نگهبان این را تشــخیص داد، میتوانــد نســبت به توقف یا ابطــال انتخابات در یک یــا چند حوزه انتخابیه اقدام كنــد. برخی تخلفات هم هستند كه جرمانگاری شده و در حوزه قوه قضائیه است.

سخنگوی شــورای نگهبان افزود: اینگونه موارد را هركســی میتواند برای قوه قضائیه ارسال كند. شورای نگهبان، هیئتهای اجرائی، هیئتهای نظارت یا مردم عادی. هركســی ذینفع باشد یا نباشــد اگر تخلفی را ببیند، میتواند گزارشــی را به قــوه قضائیه اعلام كند. مواردی كــه احتمال دادیم و گــزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسال كردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگــری هم میتواند گزارشهایــی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.

كدخدایی در پاســخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه شــورای نگهبان چه زمانی به موضوع شــاخص رجل سیاســی ورود میكنــد، گفــت: با توجه به شــکل كار كمیســیونی كه در پاســخ قبل توضیح دادم، شــورای نگهبان هم باید نظرات را دراینباره سریع اعلام كند كه در بررسی آن لایحه این نظرات اعمال میشود.

خبرنــگاری ضمن انتقــاد از طرح موضــوع كوپن تریاک از كدخدایی پرســید كه آیــا مصوبهای دراینباره به شــورای نگهبان رســیده یا خیر؟ كه او گفت: در این خصوص ما هم از رسانهها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبهای دراینباره دریافت نکردهایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبهای را بر عهده مجلس گذاشــته، منتظریم بعد از دریافــت مصوبه اعلام نظر كنیم.

ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به ســؤال خبرنگار دیگري مبنی بر اینکه بیش از دو سال است كه درباره كمبود زمان نظارت شــورای نگهبان موضوعاتی مطرح میشــود، دراینباره چه اقداماتی انجام شــده است؟ گفت: درباره مصوباتی كه ارسال میشود از باب نظــارت تقنینی طبق قانون دو تــا 10 روز فرصت داریم كه البته نســبت به مصوبات جامعتر مانند برنامههای توسعه و بودجه فرصت كافی نداریم، ولی چون حکم قانون اســت با ایجاد جلســات فوقالعاده درباره این موارد اعلام نظر میكنیم. نسبت به زمان انتخابات هم در سیاستهای كلی انتخابات ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأكید قرار گرفته اســت. امیدواریم در قانــون جامع انتخابات كه دولت و مجلس در صدد تصویب آن هســتند، فاصلههای زمانی بهگونهای باشد كه شورای نگهبان فرصت كافی داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.