ما که 5 ساعت در صف رأی بوديم

Shargh - - سياست - امیر محمدی

‪20 1-‬ ســال قبل كه اقشار میانسال امروز خیلی جوانتــر، پرشــورتر و خوشباورتر از امــروز بودند، اتفاقــات جدیــدی در فضای عمومــی و اجتماعی كشــور بهوضــوح دیده میشــد كــه خواســته یا ناخواســته پیامدهای آن بــه نقطهعطفی در تاریخ سیاســی ایران تبدیل شــد. احســاس اثرگــذاری و توان ایجاد تغییرات، در مردمــان ما و بهویژه طبقه متوســط جامعه به تبع انتخابات ریاستجمهوری ســال 76، به شــکلی رو بــه تزایــد و تصاعدی در حــال افزایش بود. در آن حالوهوای شــوقبرانگیز كه هنــوز از امکانات و ابزارهــای ارتباطی امروزین بیبهره بودیم، لاجــرم مجبور به تحمل برنامههای تکــراری، جهتگیریهای مخالــف آرای عمومی و تبلیغات و تحلیلهای یکجانبه رسانه ملی با هدف تخریب كاندیدای مورد توجــه مردم و جلوگیری از اقبال بیشتر به ایشان بودیم. در آن زمان و در همین رســانه ملی برای اولینبــار بدعت ظاهــرا جذاب مناظــره كاندیداها )البته به شــکل جمعی( مطرح و ارائه شــد. آن مناظرهها مجریانی داشتند كه گویا قــرار نبود كــه بیطرف باشــند و از قضا مشــاهده میشــد كه موضعگیریهای آنان علیــه كاندیدای موردنظــر مردم بعضا از كاندیداهای رقیب نیز تندتر و تخریبیتــر بود. اگــر حوصله )و البته دسترســی به آرشــیو آن مناظرهها( داشــته باشــید، مشاهده خواهید كرد كه شــاخصترین آن مجریان موصوف، همین آقــای محمد نهاوندیان، رئیــس دفتر كنونی ریاستجمهوری بود.

-2 در تمامــی ســالهای دوره اول ریاســتجمهوری جناب آقای روحانی، گذشــته از انبوه انتقادهــا و تخریبهای جناح مقابل نســبت به عملکرد اقتصادی دولت، بســیاری از مدافعان و هواداران جناب ایشان بر این نکته اصولی و اساسی اتفاق نظر و تأكید داشــتند كه گروه اطلاعرســانی و بخــش ارتباطات اجتماعی دفتر ریاســتجمهوری نهتنها عملکــرد قابل قبولی نــدارد، بلکه با توجه بــه هویت اعضــا و ســابقه تمایــلات گروهی آنان )و حتــی عضویت در ســتادهای انتخاباتــی رقبا( عمدتا منتشــركننده پیام و منادی شــوق نسبت به تداوم «امید» و «توفیق» در بین مردم نبوده اســت. درواقــع از این گروه كه خاســتگاه فکری و تمایلات گروهــی آنان هیــچگاه بــا خواســتهها و انتظارات پدیدآورندگان نتیجه انتخابات ســال 92، مشــابهت و سنخیت نداشته اســت، چنین عملکرد و رویهای تعجببرانگیز نبوده و نیست. هرچند با هنرمندی و تبحر در میوهچینی بر جایگاهها و مناصب ناشــی از انتخابات مزبور جلوس كرده باشند.

3- بــا ایــن احــوال، تجربههــا و واقعیتهای مبرهن، متأســفانه و شــوربختانه در اكثــر اخبار و نقلقولها دربــاره تركیب وزرای پیشــنهادی برای دولت آتی، همواره یک ســهمیه بــرای جناب آقای نهاوندیان مشاهده میشود. تا جایی كه اخیرا حتی زمینهســازی برای مطرحكردن ایشان به عنوان وزیر امــور اقتصادی و دارایی نیز در دســتور كار حامیان ایشان قرار گرفته است. یاللعجب!

ایــن در حالی اســت كه وزارت امــور اقتصادی و دارایی در چهار ســال اخیر، بهویژه ایجاد شــرایط تثبیت اقتصاد، بازگشــت رشــد به اقتصاد )هرچند ناكافــی(، مهــار تــورم لجامگســیخته، اســتقلال سیاســتهای اقتصادی از روابط شخصی، گروهی و... كــه مورد تأییــد اكثر فعالان و دســتاندركاران مباحث اقتصــادی اســت، عملکرد نســبتا مؤثر و موفقی داشــته است. افکار عمومی به خوبی به یاد دارند كه جناب آقای طیبنیا در چهار ســال گذشته برای مواردی مجبور به پاســخگویی بودهاند )مانند وضعیت ارزی و مؤسســات اعتبــاری و...( كه عملا نقش یا اختیاری در رابطه با مشــکلات مطرحشده نداشتهاند. بســیارند مردمانی كه مانند این نگارنده، بدون وابســتگی تشــکیلاتی به احزاب و گروههای سیاســی و با گذشت چهار ســال از حضور و نتیجه حماســهگونه انتخابات ریاستجمهوری سال 92 و شور و شوق ناشــی از آن، به خاطر اینکه میدیدیم نتیجه آن مشــاركت مشــتاقانه عملا به سکانداری برخی از میوهچینان منجر شــده بــود، برای حضور مجــدد و حمایــت از جناب آقــای روحانی مردد و منفعل شــده بودیم، اما پایمردی شخص ایشان در صیانت اصلاح و اعتدال، اعــلام حمایت بزرگواران خوشــنام و مورد وثوق مردم، امید به تداوم خدمت بزرگمردانی ماننــد دكتر ظریــف، جهانگیری، دكتر قاضیزادههاشــمی، دكتر طیبنیا و... باعث شد كه باز هم جامه تردید و انفعال را به گوشهای انداخته و عینک خوشبینی بر چشم بزنیم و با تحمل شرایط سخت و كمسابقه انتخابات اخیر ساعتها در صف بایســتیم و جناب آقای دكتر روحانــی را با نصاب و نتیجهای قاطعتر از دوره قبل انتخاب كنیم.

الحمدلله ما وابســته به گروه یا باندی نیســتیم كه بتوانند اتهام كلیشــهای ســهمخواهی را به ما بچســبانند. اما این حق و انتظــار بحق را برای خود محفــوظ میدانیــم كه امید مــردم ناامید نشــود. اختیار امور به اشــخاصی كه هیــچگاه با تمایلات و خواســتههای آحاد ایرانیان همراه نبودهاند سپرده نشــود، مصالح و معیشــت عموم مردم به دســت حامیان و منســوبان بازرگانــان، ارزداران و اتاقها! نیفتد.

آیا عنایت و توجه به این انتظارات، نشــاندهنده انصاف و مروت نیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.