ماجراي ژنِ خوب

Shargh - - سياست -

«آن كســی كه توانایی دارد، به جایی رســیده، حتما استعدادهایی داشته است. در این استعداد، بحــث ژن و وراثتی وجود دارد؛ پــدر و مادرم هر دو جزء شــاگرداولهای كنکور ایران بودند». این بخشــی از صحبتهــای حمیدرضا عارف، پســر محمدرضا عــارف، در مصاحبه با برنامه اینترنتی «خیلــی محرمانه» بود. مصاحبه در اســفند 9۵ ضبط شــد و 29 تیر 1396 بر روی ســایت آپارات قرار گرفــت. فیلم اصلی 2۴ دقیقه اســت؛ البته نسخه دودقیقهای كه خلاصه آن 2۴ دقیقه بود، بیشتر دیده شد. در این مصاحبه حمیدرضا عارف درباره مباحثی مانند «آقازادگی»، ژنخوب، اینکه آدم اصلونســبداري اســت و... صحبت كرده است.

حرفهای حمیدرضا عارف بهســرعت توجه افکار عمومــی و بهویژه فعــالان فضای مجازی را جلــب كرد. بهصــورت مشــخص میتوان به هشــتگ «ژنخــوب» بهعنوان مــوج انتقادی به ســخنان فرزند دكتــر عارف توجه كــرد كه نه به ابتــکار اصولگرایــان بلکه به دســت هــواداران اصلاحطلبان و دگراندیشان پررنگ شد؛ انتقاداتی كه در بسیاری از موارد، جنبه طنز به خود گرفت. برخی با كنــار هم قراردادن افــرادی كه فرصت رشــد و شــکوفایی از آنها گرفته شــده، با بحث «ژنخوب» بهشدت به پسر عارف تاختند؛ عدهای این حرف را نژادپرستانه دانستند و گروهی هم این حرف را استهزا كردند. حمیدرضا عارف در بخشی از مصاحبــه میگوید: «بالاخره این خون میآید و میرســد. همینجوری كه كســی نمیتواند ادعا كند من اصلونســب دارم. من افتخار میكنم این تواناییها از یــک ژن خوب، از یک خون خوب، از دو خون خــوب )هم از طرف مادر و هم از طرف پدر( ]به من رسیده است]».

پســر رئیس فراكســیون امید مجلــس، بعد از مواجهشــدن با موج انتقادات، در اینســتاگرام خود نوشت: «... كســانی كه فقط پیشرفت خود را دركاسبی و تخریب دیگران میبینند، در انتشار تقطیع و تحریفشده این مصاحبه برآمدند تا ثابت كنند من خود را ژن برتر یا هر مزخرف دیگری كه آنها به خیال خود ترند كردهاند، معرفی كردهام»؛ اما این پاسخ هم نهتنها از حجم انتقادها نکاست، بلکه تنور انتقادات را گرمتر و به فهرست نقدهای وارد بر او افزود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.