ما را متهم به پولپاشي ميكنند

Shargh - - جهان -

میشــود 50 درصد. یک استان پنج هزار واحد دارد و به هزار واحد تســهیلات داده میشــود 20 درصد. شاخصی هم تعیین کردهایم که اگر استان پرونده را معرفی کرده و به بانک رفته، چند مورد برگشــت خورده و اشکال داشــته؟ در اینباره به عملکرد اســتان نمره منفی دادهایم و گفتیم باید آنقدر دقت میکردید که وقتی در بانک بررســی شــد، پرونده برگشــت نخــورد. بههرحال کســی نمیتواند ادعا کند کارش بیعیبونقص اســت. ســعی کردیم امسال نســبت به ســال قبل بهتر عمل کرده و اشــکالات را رفــع کنیم. درعینحال که ادعا نداریم کارمان بیعیب اســت، میتوانیم به طور نسبی بگوییم واقعا تلاش کردهایم حداقل آثار منفی طرحهای گذشــته را نداشــته باشــیم. خوشبختانه این تغییر مشهود است.

نقدی از ســوی کارشناســان مختلف بر سر تســهیلاتدهی وامها وجود دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی دچار مشــکل است و راهکار درستی برایش پیدا نشده و مجلس هم افزایش ســرمایه بانکها را رد کرده، چرا برای پیگیری صنعت، فشــار به بانکها آورده میشود؟ چرا پیگیری نمیکنیم که ســازمانهای حمایتگر و تضمینکننده صنعت تقویت شوند؟ چرا بانک صنعــت و معدن قدرت چندانــی ندارد؟ چرا صندوق ضمانت صادرات قوی نیست؟

نکتــه اول؛ اگــر دولــت تســهیلات بدهــد، عملکردش میشــود سوسیالیستی! گویا منتقدان به این نکته توجه نکردهاند. نکته دوم؛ تأمین مالی صنعت و تولید در کشور ما ساختار معیوبی دارد. 78 درصــد تأمین مالی ما از سیســتم بازار پول و بانک است که در دنیا اینطور نیست؛ یعنی الباقی عمدتا بازار ســرمایه اســت، منابــع دیگر خیلی کمرنگ اســت. در دنیا این معادله اینطور نیست و بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری خیلی پررنگ هســتند. ایــن امر مربوط به یکــی، دو روز نیست و در طول تاریخ به اینجا رسیده است. البته بانک مرکزی برنامهای دارد تا این نسبت را اصلاح کنــد؛ یعنــی آرامآرام بازارها و ابزارهــای دیگر را فعال کنند؛ آن زمان نتیجه بهتری میگیریم. نکته ســوم؛ در مجلس در حضور آقای رئیسجمهور گفتــم: در حوض نمیشــود نهنگ پــرورش داد، اقیانوس نیاز اســت. چه انتظاری دارید بانکی که ســرمایهاش کمتــر از یک میلیارد دلار اســت، در کار ما تأثیرگذار باشــد؟ افزایش ســرمایه بانکها بهعنــوان یکــی از کارهای اصولــی، باید پیگیری شود. این پیگیری در این دولت شده و خوشبختانه یکــی، دو مرحله انجام شــده اســت. دنبال این هســتیم که حتما این اتفاق بیفتد؛ یعنی بانک هم باید تقویت شــده و مشکلش حل شود؛ اما در این حد که برای رونق تولید بحث داریم، امسال گفتیم 20 هزار میلیارد تومان بــه طرح رونق اختصاص دهیم. این رقــم، واقعا در مقابل نقدینگی ما عدد بزرگــی اســت؟ کمی هم بایــد با اعــداد و ارقام صحبت کنیم. فشار غیرمتعارف به بانکها نبوده و بانکها هم قانع شــدهاند. یک سیاستگذاری و جهتگیری درست است.

نکته دیگری که به آن نقد میشــود، درباره استمرار سازمانهای توسعهای است. هرچند سازمانهای توسعهای در کشورهای پیشرفته همچنــان حضور دارنــد؛ اما شــیوه عملکرد سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو در ایران مورد نقد اســت. تغییری در ماهیت سازمانهای توسعهای رخ نخواهد داد؟

همانطور که میدانید، در کشورهای پیشرفته، بیشــترین ســازمانهای توســعهای وجود دارد. این چه نســخهای اســت که برای ما میپیچند؟ بیشترین ســازمانهای توسعهای در آمریکا، کانادا و ژاپــن اســت و کمترین در کشــورهای آفریقایی اســت. من نمیگویم ما مثل آنها هستیم ولی یک قرینه است. آنها که اقتصادشان از ما آزادتر است! اولا دولتها در نقش حاکمیــت، وظایفی دارند؛ خیلی جاها بخــش خصوصی ورود نمیکند؛ این رافع مسئولیت دولت نیست. دولت در همهجای کشور مســئول اســت. دولت باید در بخشهای محروم، پروژه ایجاد کند چون در مقابل اشــتغال و زندگی مردم مســئول است. بعضی جاها هزینه ریســک بالا و فناوری جدید است. مثلا در معادن، بحث اکتشاف اســت. یک نفر چند میلیارد هزینه نمیکند که آخر ســر هم مشــخص نباشد ذخیره درخورتوجهــی دارد یا نه. این کار دولت اســت. الان ایمیدرو و ایدرو این را انجام میدهند. شــکی نیست که این سازمانها لازم هستند و باید تقویت شــوند. در دولت قبل در مواقعی افراط شــد. آن زمان که این سازمانها تأسیس شدند، ساختارشان طوری تدوین شــده بود که بتوانند چابک باشند و کارها را بدون بوروکراسی انجام دهند. بعد گفتیم چه فرقی میکند سازمان گسترش با ثبت احوال؟ آن بلا را ســر این سازمانها آوردیم و کشور آسیب دید. الان وضعیت سازمانهای توسعهای با کمک مجلس در این دولت کمی اصلاح شده است.

با توجه به اینکه قبلا در مجلس بوده و الان هم در دولت هستید، مجالس ما در دولتهای قبل و این دولت چقدر دنبال لابیگری در این حوزه از صنعت بودهاند؟

کار ما سیاســی نیست. معمولا در مجلس هم وجه غالب این است که اعضا، همکاری کنند؛ اما در مقاطعی این همکاری ناکافی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.