تعلیق روابط تشکیلات خودگردان با اسرائیل

Shargh - - جهان -

نمازجمعــه ایــن هفتــه در بیتالمقــدس )اورشــلیم( و کرانه باختری رود اردن خونین بود و دســتکم چهار فلسطینی کشــته و حدود ۴00 نفــر دیگر زخمی شــدند. به گــزارش رویترز، پس از تشــدید درگیریهــا، «محمود عبــاس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، از «دونالد ترامپ»، رئیسجمهــوری آمریــکا، خواســت بــرای حل بحران مداخلــه کند. آنچه باعث این ناآرامیهای خونیــن شــده، منازعه بر ســر اقدام اســرائیل در تعبیــه گیتهــای الکترونیکــی در ورودیهــا به منطقه قدیمی اورشــلیم و مســجدالاقصی است. فلســطینیان با نصب ایــن گیتهــا در ورودیها به حرم شــریف مخالفند و آن را تــلاش تازهای از سوی اســرائیل برای افزایش کنترل خود بر اماکن مقدس میدانند. اما مقامات اسرائیل میگویند این اقدام برای جلوگیری از ورود ســلاح به این منطقه است و آنان قصد ندارند وضعیت موجود را تغییر دهند. در این درگیریها همچنین ســه اســرائیلی در یک شهرک یهودینشــین در نزدیکی رامالله در کرانه غربی اشــغالی به ضرب چاقو کشــته و یک اســرائیلی دیگر در این حمله زخمی شــده است. درهمینراســتا، محمود عباس از ایــالات متحده آمریکا درخواست کرد هرچه سریعتر در این بحران مداخله کند. به گزارش ســایت خبری فلســطینی «وفا»، او در گفتوگویی با «جرد کوشنر»، فرستاده ویــژه ترامــپ در خاورمیانه، خواســتار برداشــتن گیتهــای الکترونیکــی از ورودیهــا بــه اماکن مقدس شــد. محمود عباس همچنین خواســت ترامــپ هرچه زودتر در ایــن موضوع مداخله کند و اســرائیل را وادارد که گیتهــای الکترونیکی در اطراف مسجدالاقصی را برچیند.

رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین در گام بعدی از طرف رهبران فلســطین تعلیق تماسها با اسرائیل در همه سطوح را تا برداشتن گیتهای الکترونیکــی از دروازههای مســجدالاقصی اعلام کــرد. او تأکید کرد: به حمایــت از بیتالمقدس و مقاومت شــهروندان ادامه میدهیــم و در همین راســتا مبلغ 25 میلیون دلار بــه تقویت مقاومت شــهروندانمان در قــدس اختصــاص میدهیم. عباس ادامــه داد: قــدس شــرقی پایتخت ابدی ملت و دولت فلســطین اســت و حاکمیت بر آن و مقدســات آن متعلق به فلســطینیان است و به حمایت خود از آن تا آزادسازی کامل از اشغالگری ادامه میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.