استقرار نظامیان روس در خلیجفارس

Shargh - - جهان -

یکی از نمایندگان دومای روســیه پیشــنهاد کرد ناوگان اقیانوس هند در نیروی دریایی روســیه ایجاد شــده و پایگاههای نظامی روسی در همهجا در کنار پایگاههای نظامی آمریکا مســتقر شوند. به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از اســپوتنیک، «ولادیمیر ژیرینوفســکی»، نماینده دوما در مجلس نمایندگان پارلمان روسیه، پیشــنهاد کرد ناوگان اقیانوس هند در نیروی دریایی روســیه ایجاد شــده و پایگاههای نظامی روســی در همهجا در کنار پایگاههای نظامی آمریکا مستقر شــوند. ژیرینوفسکی در نشست دوما گفــت: پایگاههای ســوریه برای ما کم اســت. ما به پایگاههایــی در خلیجفــارس و اقیانــوس هند نیاز داریم. نیروی دریایی ما تحت عنوان ناوگان اقیانوس هند باید در آنجا مستقر شود. رئیس فراکسیون حزب لیبرالدموکرات روسیه در دوما معتقد است روسیه باید دائمــا حضور نظامی خارجی خــود را افزایش دهد تا با آمریکا برابری کند. او دراینباره گفت: ما به چند پایگاه همچون سوریه نیاز داریم. راهاندازی دومین ناوگان دریایی قدرتمند جهان

همچنین روســیه در دکتریــن نظامی جدید خود ســاخت قدرتمندترین نــاوگان دریایــی جهان را در دست اجرا دارد. در فرمان رســمی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه، که پورتال رسمی دولت این کشور آن را منتشــر کرده، آمده است: نیروی دریایی روســیه باید در جایــگاه دوم برترین نیــروی دریایی جهان قرار گیرد. براساس این سند راهبردی، نیروی دریایی روسیه در زمان جنگ باید توانایی واردآوردن خسارات غیرقابل جبران بر دشــمن را داشته باشد. همچنین نیروی دریایی روسیه باید بتواند در دریاهای دور و نزدیک و اقیانوسها امکان دفاع از منافع ملی این کشور را داشته باشــد. از دیگر قابلیتهای ویژه ناوگان دریایی روســیه، امکانات پیشــرفته در زمینه دفاع هوایی، دفاع موشــکی و دفــاع ضد زیردریایی عنوان شده است.

بــر پایــه ایــن ســند راهبــردی، از اولویتهای اصلی نیروی دریایی این کشــور میتــوان به بهبود نیروهای استراتژیک دریایی روسیه، توسعه نیروهای چندمنظوره بــرای مقابله با حملات غیرهســتهای و ایجــاد ناوگروه مخصــوص دریایی برای شــرایط اضطراری اشاره کرد. همچنین ساخت ناو هواپیمابر جدید از دیگــر اولویتهای دکترین نظامی روســیه اســت. پیشبینی میشــود راهاندازی نیروی دریایی بر پایه ســند راهبردی جدید روســیه تا ســال 20۳0 میلادی تکمیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.