گشایش فصلی نو در مناسبات لندن – مادرید

Shargh - - جهان -

ایراندخــت صادقیونــد: لندنیهــا بــه جای اســتقبال از دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا، میزبان پادشــاه و ملکه اسپانیا شدند. این سفر که در پی یک دعوت رســمی انجام شد، به انتظار ۳۱ساله دولت اسپانیا پایان داد. اهمیت سیاسی این دیدار به خاطر خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا، حل مسئله منازعه دو کشــور درباره تنگه جبلالطارق و بحران استقلالطلبی کاتالونیاست. لتیا، ملکه جوان اسپانیا که نواده یک راننده تاکسی است، در گذشته خبرنگار نیز بوده است. او به همراه همسر خود فیلیپ ششم در کاخ باکینگهام اقامت کرد و با اســتقبال رســمی همســر ملکه انگلستان روبهرو شــد. آنان همچنین ضمن شــرکت در میهمانی رســمی کاخ باکینگهام که با حضور شــخصیتهای سیاســی برگزار شد، از موزه لندن بازدید کردند. پادشــاه اسپانیا همچنین در مجلس نمایندگان انگلستان درباره مسائل گوناگون ازجملــه بحران جبلالطارق ســخنرانی کرد. در پی خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا، آن اتحادیه اعلام کــرد هیچگونــه توافقي میــان اتحادیــه و لندن در جبلالطارق )مســتعمره بریتانیا در جنوب اســپانیا( بــدون توافــق میان اســپانیا و انگلســتان بــه اجرا درنخواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.