استعفای سخنگوی كاخ سفید

Shargh - - جهان -

شــان اسپایسر، ســخنگوی جنجالبرانگیز کاخ ســفید، استعفا کرد. گفته میشــود این کنارهگیری در مخالفت بــا انتصاب آنتونی اســکاراموچی به سرپرســتی روابطعمومی کاخ سفید صورت گرفته است. نیویورکتایمز نقل کرده که اسپایسر به ترامپ گفته تصمیم رویکارآوردن آنتونی اســکاراموچی یک خطای بزرگ است. شــان اسپایسر از نخستین روز شــروع کار در تیم انتقال قــدرت ترامپ فردی مناقشــهآفرین بود و بــا حرارت و وفــاداری تمام در صــدد توضیح و توجیــه اظهــارات و مواضع بحثانگیز ترامپ برمیآمــد. همچنین پس از این استعفا، «سارا ســندرز» بهعنوان جانشین اسپایسر تعیین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.