انتشار فهرست داعشیهای در راه اروپا

Shargh - - جهان -

پلیس بینالملل )اینترپل( فهرست ۱7۳ عضو داعش را منتشــر کرد که ممکن است برای اجرای عملیات تروریســتی در اروپا آموزش دیده باشــند. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از ایندیپندنت، ســازمان اطلاعات آمریکا این فهرست را براساس اطلاعات دریافتــی در جریان عملیات جنگی علیه داعــش در ســوریه و عراق تهیه کــرده و آن را به افبیآی و پلیس بینالملل واگذار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.