انفجار انتحاری فرزند رهبر طالبان

Shargh - - جهان -

گــروه طالبــان تأییــد کــرد یکــی از فرزندان «ملاهیبــتالله آخونــدزاده»، رهبر این گــروه، در حملــه انتحاری کــه روز پنجشــنبه گذشــته در شــهر «گرشــک» واقع در ولایت جنوبی «هلمند» افغانستان انجام شد، نقش داشته است. «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی گروه طالبان، نیز اعلام کرد که «عبدالرحمن خالــد»، فرزند ملاهیبتالله، به مدت سه سال آموزشهای لازم را در زمینه انجام حمله انتحاری دیده و منتظر نوبت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.