میزبانی ترامپ از سعد حریری

Shargh - - جهان -

کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد، رئیسجمهور آمریکا ســه شــنبه آینــده در کاخ ســفید میزبان نخســتوزیر لبنان خواهد بود. به گزارش ایسنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، کاخ ســفید در این بیانیه اعلام کرد: دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا و سعد حریری، نخستوزیر لبنان در این دیدار درباره مســائل مربوط به نگرانیهای مشــترک از جمله مبــارزه با تروریســم، اقتصاد و مســئله پناهجویان مذاکره خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.