حضور همسر بشار اسد در یک فیلم سینمایی

Shargh - - جهان -

منابع اطلاعرســانی وابســته به نظام سوریه از حضور «أسماء اسد » در فیلمی سینمایی خبر دادند. این منابع اعلام کردند که أســماء اسد، همسر بشار اسد، رئیسجمهوری ســوریه، در فیلمی سینمایی با رویکرد ترغیب جوانان ســوریه که تلاش میکند به مسئله پیامدهای جنگ در سوریه بپردازد، ظاهر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.