سفر نوری مالکی به روسیه

Shargh - - جهان -

کرملیــن از برنامهریــزی بــرای دیــدار رئیسجمهوری روســیه با معاون رئیسجمهوری عراق در مســکو خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری نووســتی روســیه، کرملین اعلام کرد ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهوری روســیه با نوری مالکی، معــاون رئیسجمهوری عــراق امروز در مسکو دیدار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.