برادرکشی به خاطر مصرف مواد

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که به خاطر مصرف مواد مخدر با برادرش درگیر شده و او را به قتل رسانده است، از سوی مأموران بازداشــت شد. ساعت 21:30 مورخ 28 تیر سال جاری، از طریق مرکز فوریتهــای درمانی )اورژانس( جوانی کــه از ناحیــه گردن مــورد اصابت ضربات جســم تیز )چاقو( قرار گرفتــه بود، به بیمارســتان امیرالمؤمنین منتقل و بلافاصله اقدامات درمانی از سوی تیم پزشکی انجام شــد؛ اما با توجه به شــدت جراحات واردشده، جوان مصدوم به نام بهرام )28ساله( فوت میکند.

با اعــلام خبر مــرگ جــوان مصدوم بــه مأموران انتظامــی حاضــر در بیمارســتان، تحقیقــات اولیه از همراهــان متوفــی انجام شــد. بــرادر مقتــول به نام «مصطفی» (30ســاله( که به همراه همسر خواهرش به نام «احمد» (40ساله( در بیمارستان حضور داشت، در اظهــارات اولیه عنــوان کرد: «به همــراه برادرم در نزدیکی محل سکونتمان واقع در منطقه مرتضیگرد – خیابان ولیعصر پیاده در حال تردد بودیم که سرنشینان دو دستگاه موتورســیکلت به قصد زورگیری به سمت ما حملهور شدند. برادرم در برابر آنها مقاومت کرد که مورد اصابــت ضربات چاقوی آنها قــرار گرفت و پس از انتقال به بیمارســتان فوت کرد». با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» و به دســتور رئیس شــعبه 101 دادگاه عمومی بخش آفتاب، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگهی تهــران بزرگ قــرار گرفت. بــا آغاز تحقیقات پلیســی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند در محدوده زمانی 21:00 تا 22:00 روز حادثه، هیچگونه گزارشــی مبنی بر زورگیری منجر به ضرب و جرح به کلانتری 171 مصطفیخمینی اعلام نشــده؛ اما در همان ساعت و تاریخ، گزارش نزاع و درگیری خانوادگی دقیقا به نشــانی محل ســکونت مقتول و برادرش واقع در منطقه مرتضیگرد – خیابان ولیعصــر به کلانتری اعلام شــده اســت. بــا توجه به اطلاعات اخیر، تحقیقات از خانواده مقتول بهویژه برادر مقتول در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. برادر مقتول همچنان همان اظهارات اولیه خود مبنی بر زورگیری از او و برادرش را مطرح میکرد؛ اما در ادامه لب به بیان حقیقت گشــود و عنوان کرد برادرش به دست او مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است.

بــرادر مقتول که به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارد، پــس از اعتراف به ارتکاب جنایــت و قتل برادرش، در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «بــرادرم داخل خانه بود که من بــه منزل مراجعه کردم. بــرادرم )مقتول( در حال مصرف مواد مخدر بود که با یکدیگر مشــاجره کردیــم. برادرم شــروع به فحاشــی کرد و مــن نیز با چاقوی آشپزخانه چندین ضربه به او زدم. مادرم قصد جداکردن ما را داشــت؛ اما قادر به این کار نشد. زمانی که برادرم روی زمین افتاد، بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارســتان منتقــل کردیم؛ اما پس از چند ساعت فوت کرد .»

ســرهنگ کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبــارزه با جرائــم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجــه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایــت، قرار بازداشــت موقت از ســوی مقام محترم قضائی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.