پنج قاره

Shargh - - حوادث -

وقوع 2234 قتل در مکزیک خبرگزاری فرانســه:

براســاس آمارهای دســتگاه ملی امنیت عمومی مکزیک، در ماه ژوئن در این کشور دوهزارو 234 نفر کشته شدند. براساس ارقامی که دســتگاه ملی امنیت عمومی مکزیک روز جمعه منتشــر کرد، در ماه ژوئن در این کشــور دوهزارو 234 نفر کشــته شــدند کــه این رقم حدنصاب جدیدی در قتلهای این کشور از زمانی است که از 20 سال پیش آمارگیری در این زمینه آغاز شــده است. براســاس آمارهای دستگاه ملی امنیت عمومی مکزیک در ماه می رقم قتل در این کشــور دوهزارو 191 نفر ثبت شــده بود. نیمه اول ســال 2017 با 12هزارو 155 مورد قتل نیمسالی بهشدت خشونتآمیز در مکزیک بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشــته افزایش 30درصدی در آمار قتل را در این کشــور نشان میدهد. این خشــونتها بهویژه به ایالتهای «گوئــهررو» در جنوب و مکزیکو در نزدیکــی پایتخت که هر یــک از آنها صحنه بیش از هزار قتل در این دوره بوده است، مربوط میشود.

سقوط اتوبوس به دره در شمال هند با 30 کشته

ســقوط یک دستگاه اتوبوس مســافربری به درهای به عمق 300 متر در منطقه خانری در ایالت «هیماچال پرادش » در شــمال هند 30 کشته و چند مجروح بر جای گذاشــت. این حادثه صبح دیروز هنگامی که این اتوبوس با 40 مســافر در منطقه کوهســتانی در حرکت بود رخ داد. منابع بیمارستانی حال تعدادی از مصدومان این حادثه را وخیم گزارش و اعلام کردند احتمال افزایش قربانیان این حادثه وجود دارد. نیروهای پلیس و امدادونجات برای کمک به مجروحان این حادثه در محل حاضر شــدهاند. «یربادرا ســینگ» ســروزیر ایالت هیماچال پرادش با ابراز تأسف از بروز این سانحه از مقامات دولتی خواست تمام تلاش خود را برای کمک به مجروحان این حادثه بهکار گیرند. ســه ماه پیش نیز بر اثر ســقوط یک اتوبوس به رودخانه در منطقه «شــیملا» در ایالت هیماچال پرادش 44 نفر کشته شدند. جادههای هند که دادگاه عالی این کشور از آنها بهعنوان غولهای قاتل نام برده، هر ساعت 17 نفر و روزانه بیش از 400 نفر را به کام مرگ میکشند.

آتشفشان «سینابونگ» اندونزی فعال شد آنتارا:

کوه آتشفشــان «ســینابونگ» اندونزی براســاس گزارش ســازمان مدیریت بحران ملی این کشــور جنوب شــرق آسیا در دو روز گذشــته 9 بار فوران کرد. این کوه آتشفشــانی روز شــنبه دو بار و روز جمعــه هفــت بار فوران کرد و در نخســتین فوران خاکســتر ناشی از آتشفشــان تا ارتفاع سههزارو 500 متری پرتاب شد. سازمان مدیریت بحران ملی اندونزی با توجه به 9 بار فوران کوه آتشفشــان «ســینابونگ» در دو روز گذشــته و ادامه این روند، وضعیت هشدار صادر کرد. توصیه شــده اســت مــردم و بازدیدکنندگان از شــعاع ســهکیلومتری بخش جنوب و جنوب شرقی، ششکیلومتری بخش شــرقی و جنوب شرقی و چهارکیلومتری بخش شمال شرقی به این کوه نزدیک نشــوند. کوه آتشفشانی «سینابونگ» در استان سوماترای شــمالی اندونــزی فروردینماه امســال نیز بــار دیگر فعال شــد و خاکسترهایی به ارتفاع دو هزار متر به آسمان پرتاب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.