کشف بیش از 4 تن مواد مخدر و دستگیری 2 قاچاقچی بینالمللی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از دستگیری دو قاچاقچی بزرگ بینالمللی در منطقه جنوب شرق کشور و کشــف چهارتنو 165 کیلو مواد مخــدر و مقادیر زیادی مهمــات جنگی در درگیری با قاچاقچیان مســلح خبر داد. سردار «حسین رحیمی» در بیــان جزئیــات دقیــق این خبــر گفــت: مأموران انتظامــی شهرســتان «ایرانشــهر» در پــي اقدامات تخصصی بلندمدت، یک باند مســلح را که با استفاده از خودروهای سبک، مواد مخدر را از نقاط صفر مرزی به جنوب اســتان انتقال میدادند، شناســایی کردند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان افزود: تیمهای اطلاعاتــی و عملیاتــی پلیس ایرانشــهر اعضای این باند را درحالیکه با اســتفاده از ســه دستگاه خودرو در حال جابهجایی مواد مخدر بودند، شناســایی کرده که قاچاقچیان پس از مشاهده تکاوران پلیس با آنها درگیر شــدند که در این درگیری یک قاچاقچی مسلح به هلاکت رســید و ســه نفر دیگر از اعضای این گروه به همراه دو قبضه نارنجک دستی، دو قبضه اسلحه کلاش و مقادیر معتنابهی مهمات دستگیر شدند. وی با اشــاره به اینکه این افراد سابقه حمل مواد مخدر، آدمربایی، شــرارت و تیراندازی به ســمت مأموران را داشتند، تصریح کرد: در ادامه این عملیات با همکاری مأموران انتظامی شهرســتان «مهرستان» دو خودرو دیگر متعلق به اعضای این باند مسلح توقیف شد که مأموران در بازرســی از این خودروها دوتنو 201 کیلو تریاک و 80 کیلو مرفین را کشف کردند. سردار رحیمی در ادامه به اجرای یک عملیات موفق پلیســی دیگر اشــاره و بیان کرد: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرســتان «زاهدان» با اشــراف اطلاعاتــی یک باند حرفهای و مســلح دیگر را شناســایی کردند و پس از تحــت نظر قــراردادن تحرکات اعضای ایــن باند، در یک عملیات غافلگیرانه دو دســتگاه خودرو متعلق به این باند را توقیف کردند و در بازرســی از خودروها و مخفیــگاه قاچاقچیان ضمن دســتگیری ســه نفر، یکتــنو 362 کیلو تریاک، 294 کیلــو هروئین و 228 کیلو حشیش را کشف کردند. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ســرکرده این باند از سال 1381 بالغ بر 200 تن مواد مخدر را به صورت مسلحانه جابهجا کرده، افزود: از این متهمان پنج قبضه ســلاح کلاش، یــک قبضه آرپیجی ‪11 7،‬ گلوله و 10 خرج آرپیجی، یک قبضه ســلاح برنو، شــش ماســوره ، یک دستگاه موشکانداز، پنج دستگاه دوربین دید در شب و دوربین ســلاحهای سبک و نیمهســنگین و بالغ بر دوهزارو 500 فشــنگ جنگی کلاش و گرینوف کشف شده اســت. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه در یک عملیات دیگر، مأموران انتظامی شهرســتان نیکشهر سرکرده یک باند بینالمللی مواد مخــدر به همــراه دو همدســتش را در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر کردند، بیان کــرد: این فرد یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در شــرق کشور بوده که تاکنون در عملیاتهای مختلف در منطقه جنوب شرق کشــور بالغ بر 30 تن مواد مخدر متعلق به وی کشف شده و سالها تحت تعقیب قرار داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.