تشکیل پرونده قضائی برای حادثه مفقودشدن گردشگران در دزفول

Shargh - - حوادث -

میزان:

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به ادامه تلاشها برای یافتن گردشگران مفقودشده در دزفول گفت: براساس دستور ریاست کل دادگستری استان خوزستان، پروندهای تشکیل شده و دادستانی شهرستان دزفول در حال پیگیری موضوع است. 29 تیرماه ســال جاری 19 گردشگر هنگام شنا در منطقه «چال کندی» دزفول دچار حادثه شــده و تعدادی از آنها غرق شــدند. از این گــروه 19نفره، تعداد 13 نفر با کمــک مردم و نیروهای امدادی نجات یافتند و دو نفر از آنها غرق شــدند که جنازه آنهــا از آب بیرون کشــیده شــد. از چهار نفر دیگر نیز هیچ اطلاعی در دســت نبود تا اینکه 30 تیرمــاه یکی دیگر از آنها نیز پیدا شــد؛ اما عملیات برای یافتن سه مفقودی دیگر این حادثه همچنان ادامه دارد. عباس حســینیپویا، دادســتان اهواز، دراینباره اظهار کرد: پس از حادثه برای گردشــگران در «رود دز»، تلاش زیادی از سوی مســئولان محلی و مردم برای نجات آنها انجام شد و تعدادی از آنها نجات یافتند و از سرنوشــت ســه نفر خبری نیســت. وی افزود: درحالحاضر نیروهای امدادی و عده زیادی از مردم دزفول، بهطور داوطلب در حال جســتوجو هســتند و تمام امکانات به کار گرفته شــده است. دادستان مرکز استان خوزستان با بیــان اینکه اولویت در وضعیــت فعلی تلاش برای روشنشــدن وضعیت مفقودان اســت، خاطرنشان کرد: براساس دستور ریاســت کل دادگستری استان خوزســتان، پروندهای در شعبه اول بازپرسی تشکیل شده و دادســتانی شهرستان دزفول در حال پیگیری موضوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.