کشف 1900 کیلوگرم تریاک

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف هــزارو 900 کیلوگــرم تریــاک در هرمــزگان در یک عملیات مشــترک خبــر داد. ســردار «حاجیمحمد مهدیاننســب» در تشــریح این خبر گفــت: با تلاش اطلاعاتــی پلیس مبــارزه با مواد مخــدر همدان از شــش ماه قبل یک شــبکه گســترده قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک شناســایی شــد. وی ادامه داد: پس از شناســایی دقیق مشــخص شــد شبکه مورد اشــاره با شیوه و شــگردهای مختلف اقدام به انتقال مواد مخدر از استانهای جنوبی به استانهای جنوب شــرق، مرکز و غرب کشــور میکند. ســردار مهدیاننسب ادامه داد: با توجه به اشراف اطلاعاتی ایجادشــده دریافتیــم این شــبکه قصــد انتقال یک محموله ســنگین مواد مخدر از اســتان هرمزگان به شــیراز و سپس توزیع در سایر اســتانها را دارد. وی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از خردشدن محموله مواد مخدر بارگیریشــده، در یک تعامل اطلاعاتی و عملیات هدفمند و هوشــمندانه و بهموقع با پلیس مبــارزه با مواد مخدر هرمزگان، خــودرو حمل مواد مخدر توقیف شــد که پس از بازرســی مقدار هزارو 900 کیلوگــرم مواد مخدر از نوع تریــاک که به طرز ماهرانهای در آن جاســازی و لولههای صنعتی روی آن بارگیری شــده بود، کشــف و ضبــط و راننده نیز دستگیر شد. فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به تلاش پلیس برای دستگیری سایر اعضای شبکه، گفــت: پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان امســال تعداد 18 عملیات مشترک فرااستانی انجام داده که این اقدامات نشاندهنده نگاه ملی به موضوع مبارزه با مواد مخدر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.