جاعل اسکناس به آخر خط رسید

Shargh - - حوادث -

پلیس:

جانشــین انتظامی اســتان کرمان گفت: فردی که با جعل اســکناس و چکپولهای جعلی اقــدام به کلاهبرداری میکرد، با تلاش پلیس کرمان دســتگیر شد. سرهنگ «ناصر فرشــید» گفت: در پی اعلام گزارشــی مبنی بــر کلاهبرداری فــردی که با اســتفاده از تجهیزات چاپی اقدام به چاپ اسکناس و چکپولهای جعلی میکــرد، موضوع به صورت ویــژه در دســتور کار پلیس امنیت عمومی اســتان قــرار گرفت. وی افــزود: مأمــوران در جهت تحقق امنیت پایدار در اســتان با انجــام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناســایی مخفیگاه و دســتگیری این فرد شــدند. جانشــین انتظامی اســتان تصریح کرد: این فرد علاوه بــر خرید با اســکناسها و چکپولهای جعلی، بــا کارتهای شناســایی و مهرهای جعلی ســازمانهای متفاوت نیــز کلاهبرداریهایی انجام داده است. سرهنگ فرشــید اظهار کرد: از مخفیگاه این کلاهبردار یک قبضه ســلاح و مهمات غیرمجاز، 13 قطعــه اســکناس و چکپول جعلــی به همراه تجهیزات چاپی، شــش قطعه کارت شناسایی و مهر جعلی، البســه و تجهیزات نظامی کشف شد. وی در پایان تأکید کرد: از شهروندان محترم میخواهیم اگر دراینباره مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، براي طرح شــکایت و پیگیری موضوع به پلیس امنیت اســتان مراجعه و در صورت مشــاهده موارد مشابه با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.