کشف ۸۷ کیلو تریاک در عملیات مسلحانه

Shargh - - حوادث -

میزان:

قاضی خدابخشــی، جانشــین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از کشف 87 کیلو تریاک در یک عملیات مســلحانه در مشهد خبر داد. خدابخشــی دراینباره افزود: نیروهای عملیات ویژه ســتاد مبارزه با مواد مخدر در حال رصد میدانی در یکی از خیابانهای مشــهد بودند که به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و برای متوقفکردن آن اقــدام کردند که راننده با دیدن مأموران پا به فرار گذاشــت. وی تصریح کرد: با فرار متهم مأموران به تعقیب وی پرداختند و چند مرتبه به او اخطار ایست دادنــد، اما متهــم بیتوجه به ایســت پلیس به راه خود ادامه داد تا اینکه مأموران با اســتفاده از قانون بهکارگیری سلاح دست به اسلحه بردند و خودروی متهم را توقیف کردند. خدابخشی در پایان گفت: در این عملیات مأموران در بازرســی از خودروی متهم 87 کیلو تریاک کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.