16 کشته و زخمی در تصادف اتوبوس، مینیبوس و نیسان

Shargh - - حوادث -

میزان:

سرپرســت اورژانس کشــور گفــت: بر اثر تصادف میان اتوبوس، مینیبوس و نیسان در لرستان دو نفــر کشــته و 14 نفر زخمی شــدند. پیرحســین کولیوند اظهار کرد: ســاعت 2:35 بامداد روز گذشته تصادف در جاده پلدختر به اندیمشــک به اورژانس اعلام شــد. با اعزام چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه مشخص شد تصادف بین یک دستگاه اتوبوس، مینیبوس و وانت رخ داده اســت. وی ادامه داد: در این تصادف 14 نفر مجروح شــدند که 12 نفر از آنها به بیمارســتان امام خمینی)ره( پلدختر و دو نفر به بیمارســتان امام علی)ع( اندیمشــک منتقل شدند. سرپرست اورژانس کشور افزود: در این حادثه راننده وانتنیسان و مینیبوس جان خود را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.