مرگ 3 عضو یک خانواده در آتش برخورد 206 با درخت

Shargh - - حوادث -

میزان:

سه عضو یک خانواده در تصادف خودرو 206 با درخت و آتشســوزی خــودرو جان باختند. مجتبی خالدی، ســخنگوی اورژانس کشــور اظهار کرد: ساعت 21:55 شب جمعه وقوع حریق خودرو در روستای خورشیدکلاگلوگاه به اورژانس مازندران اعلام شــد، بلافاصلــه یک دســتگاه آمبولانس به محــل حادثه اعــزام شــد. وی ادامــه داد: در این حادثه خودرو 206 پــس از برخورد با درخت دچار آتشسوزی شد و سرنشینان آن داخل خودرو گرفتار شــدند. خالدی تأکید کرد: متأســفانه در این حادثه یک زن و شــوهر به همراه کودک خردسالشان جان خود را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.