کابوسهاي مردي که ميخواست اولین باشد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

هیاهو و حواشي اولین فیلم بلند مهران مدیري در چندروز گذشته آنقدر زیاد بوده که بسیاري، حتي آنهایي را که عادت به دنبالکردن خبرهاي اکران ندارند، متوجه «ســاعت 5 عصر» کرده اســت؛ حاشیههایي پررنگتر از متــن که عمدتا ناشــي از تقلاي بیشازحــد این بازیگر- فیلمســاز براي تبدیلشدن به «مرد اولینها» است.

فيلمسازي در 50 سالگي

مهران مدیري بازیگري اســت که در میانسالي قصد کرد نخستین فیلم ســینمایياش را مقابل دوربین ببــرد؛ مردي که بارها دربــارهاش از صفت «نابغه» اســتفاده شــده اســت و بهراســتي نبوغش در طراحــي آیتمها و سریالهایي که طي سالیان توانست مخاطبان بسیاري را با خود همراه کند، مثالزدني است. همه اینها مدیري را به چهرهاي آشنا و دوستداشتني براي مخاطبــان تلویزیون بدل کرده. شــاید به همین دلیل غیبت چندســاله او از رسانه ملي و راهيشدنش به شبکه نمایش خانگي، جاي خالياش را بیش از پیش براي مخاطبانش آشکار کرد. بیراه نیست اگر مدیري را در عرصه طنز این کشــور در زمره کساني دستهبندي کنیم که توانست قواعد و چارچوبها و گاه خطوط قرمز را جابهجا کند و تماشــاگرانش را طي ســالیان مختلف با گونههاي مختلف کمدي آشنا کند و سبک خاص خودش را داشته باشد. این میل به اولینبودن همیشه با شخصیت وجودي مدیري آمیخته شده است و در رقابت با خودش، هرازچندگاهي چالشي را آغاز ميکند و شاید جديترین آن اجراي برنامه «دورهمي» بود که حواشــي بســیاري را به دنبال داشت. برنامه شامگاه جمعه، 30 تیر دورهمي که با حضور روشنک عجمیان برگزار شــد، درواقع پاسخي بود به تمام این حاشــیهها. در این برنامه، «عجمیان» درخواســت کرد اینبار او از میزبانش؛ یعني مدیري ســؤالاتي را مطرح کند. مدیري در پاسخ به این پرســش که بخشي از حرفهاي شما در قالب پلاتو کاملا سیاســي و هدفمند اســت، گفت: «من از سال 88 تا سال 93 اصلا در تلویزیون نبــودم و هیچجا نقدي مطرح نميکــردم. در فضاي مجازي هم نبودم، پــس چرا به من ميگویند که تو سالهاســت انتقاد ميکني. من دو ســال است که با ســاخت برنامه درحاشــیه و دورهمي به تلویزیون آمدم. دیگــران هم نقد ميکنند و حرف ميزنند، امــا تا من یک حرفي ميزنم، هر دو جناح سیاســي به من حمله ميکننــد، درحاليکه آنچه که من ميگویم مســائلي اســت که به ذهنم ميآید». مدیري ادامه داد: «مــن چیزهاي را که درباره مســائل اجتماعي و مشــکلات مردم به ذهنم ميرسد ميگویم و وظیفــه خودم ميدانم که آنها را بگویم زیــرا تریبوني در اختیار دارم و باید حــرف مردم را در این تریبون بگویــم. اینکه از جایي خط ميگیرم یا از جایي بــه من گفتهاند چنین حرفهایي بزنم یــا تلویزیون به من گفته این حرفها را بگویــم، اصلا صحت نــدارد. اینکه من طرفدار یک جناح یا دشــمن یک جناح دیگر هســتم درست نیست. قرار اســت که همه تحمل داشته باشیم و انتقادپذیر باشــیم، هرچند برخي از کســاني که این حرفها را ميشنوند، انتقادپذیر نیســتند و هرچه از دهانشــان درميآید به مــن ميگویند، اما اگر قرار باشــد من انتقاد کنم و شــما انتقادپذیر نباشید، پس فرق بین من و شما چیست؟ من فقط مشکلات مردم را ميگویم».

همزمان با اکران نخســتین فیلم ســینمایي مدیري، اینفوگرافي جالبي از او در فضاي مجازي منتشر شــده که به گوشههایي از فعالیتهاي او اشاره ميکند: *علاقه داشته زیستشناس شود، اما علت ریاضیات در جهان را نميداند! *ممنوعالکاري در تمام رشتههاي هنري به دلیل محبوبیت ساعت خوش در دهه 70. *قرار بود در ضیافت و سلطان بازي کند، اما ممنوعالکار شد. *دیدار، اولین تجربه بازیگري او در سینما به کارگرداني محمدرضا هنرمند بود که توقیف شد. *اولین تجربــه خوانندگي او تیتراژ فیلم «همنفس» بــود و این تجربه با گروه دارکوب ادامه پیدا کرد. *اعتراض گسترده نهادهاي حامي پزشکان به درحاشیه. *به مدت شش سال گوینده داستان شب رادیو بود. *سیگارکشیدن در نشست خبري فیلم ساعت پنج عصر *انتقاد حامیان دولت از سخنان نیشدار او در دورهمي پس از انتخابات 96 و...

تهیهکنندگان این اینفوگرافي که جزء تیم کاري مدیري هســتند، از این گزارهها تحت عنوان «بخشي از اطلاعات جالبي» نام بردهاند که از مدیري منتشر شده است.

سيگارکشيدن در نشست خبري

مدیري پس از ســالها تصمیم گرفت نخســتین فیلم ســینمایياش را مقابــل دوربیــن ببرد. صحبتهایش در نشســت رســانهاي فیلم که بهیکباره در مقابل دهها دوربین بدون مقدمه شــروع به سیگارکشــیدن کرد، مورد توجه بســیاري از رســانهها قرار گرفت و بارها در شــبکههاي اجتماعي بازنشــر شــد. صحبتهایش در این نشســت خبــري تا حدي رویکرد او در ســاخت نخســتین فیلمش را نشــان داد؛ فیلمي که تا حد زیادي از دغدغههاي اینروزهایش نشــئت ميگیرد و ســالها ایدهاي در ذهنش براي تبدیلشــدن به یک فیلم ســینمایي باقي مانده؛ فیلمي که طبق صحبتهاي مدیري وســواس بسیاري براي ساختش به خرج داده و در نهایت حاصل زحمت چندینماهه او این روزها بر پرده سینماســت. بســیاري از بازیگراني که ســالها بــا مدیري همــکاري کردهاند و حتي چهرههــاي عرصــه موســیقي در افتتاحیه خصوصي ایــن فیلم حضور داشــتند و از این مراســم بهعنوان بزرگترین اکران خصوصي ســینماي ایران نام برده شــد، اما ظاهرا رکوردشکني مدیري به اینجا ختم نشد؛ او و پخشکننده فیلمش، علي ســرتیپي، برنامههاي دیگري براي اکران این فیلم در نظر گرفتهاند.

طبق گفتــه روابطعمومــي این فیلم ســینمایي، «ســاعت 5 عصر» رکوردهاي بیشــترین تماشــاگر، بیشترین سانس در یک ســینما، بیشترین سانس در کشور، بیشترین ســانس فوقالعاده بامدادي، بیشترین فروش اینترنتي و بیشــترین فروش روز اول اکران یک فیلم در ســینماي ایران را شکسته است.

هرچند که از ابتداي اکران عمومي این فیلم سینمایي حواشي دیگري نیز در فضاي رســانهاي خبرساز شــد، ازجمله اینکه در سینما قدس به خبرنگاران و عکاســاني که قصد تهیه گــزارش از حضور مهران مدیري را داشــتند به شرط خرید بلیت اجازه ورود داده شــد یا اینکه بسیاري از سالنهاي ســینما در روز ابتدایي اکران، نســخهاي از فیلم براي نمایش در اختیار نداشــتند، اما نکتهاي که در این میان حائز اهمیت است، ورود مهران مدیري به دنیاي ســینما و برداشتهاي مختلف از تجربه نخست کارگرداني او در سینماســت. بســیاري تا به امروز «ســاعت 5 عصر» را ادامه آثار تلویزیونــي مدیري ميدانند و برخي دیگر از این فیلم بهعنوان فیلم شــخصي او نام ميبرند؛ فیلمي که نميتوان به آن به صرف فیلم طنــز نگاه کــرد و مدیري اینبار نیــز چالش دیگري را آغاز کرده اســت. قضاوت درباره این اثر ســینمایي در ابتداي اکران کمي زود اســت و باید تا فروکشکردن حواشــي اکران فیلم صبر کرد و برداشتهاي مختلف از رویکرد او در این فیلم را با دقت بیشــتري مــرور کرد، اما نميتوان از این نکته هم غافل شد که تأکید بر اولینبودن، «رویداد هنر» را مخفي ميکند و این به نظر، بزرگترین کابوس اینروزهاي مهران مدیري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.