دو جلسه و 10 نکته

Shargh - - هنر - علي فرامرزي

بنابــر آنچه در رســانهها آمده، در پي جلســه اعضاي کمیســیون فرهنگي مجلس با نمایندگان هیئتمدیــره انجمنهاي حوزه تجســمي، رئیس کمیســیون فرهنگــي اعلام کــرده در جلســات تصمیمگیــري درخصوص قوانیــن مربوط به این بخــش از جامعــه هنري از اعضــاي انجمنها و هنرمنــدان صاحبنظــر این رشــتهها در جهت مشــاوره و رایزني هر چه بیشتر اســتفاده خواهد شد.

در چندمــاه گذشــته این اولینبار نیســت که چنین نظري مطرح ميشــود و مسئولان صحبت از استفاده از افراد و انجمنهاي مربوطه ميکنند. چند مــاه پیش نیــز وزیــر محترم ارشــاد در پي جلســهاي که در موزه هنرهاي معاصر با چند نفر از هنرمندان گذاشتند، پیشنهاد مشابهي را مبنيبر راهاندازي جایي تحت عنوان اتاق فکر تجســمي بــراي حلوفصل مســائل جامعه هنــري مطرح کردند؛ اگرچه تاکنون از تشــکیل چنین اتاق فکري هنوز خبري نیست، ولي در کنار هم قراردادن این دو اتفــاق حقیقتي را بیان ميکندکــه ميتوان از چند منظر به آن نگریست.

1- مســائل حوزه تجســمي بیش از آن چیزي است که در ابتدا به نظر ميآید.

2- بــه دلیل تخصصيبــودن و پیچیدگيهاي مخصــوص به خود، بــراي طرح و حل مســائل جامعــه تجســمي نیــاز بــه کارشناســان همین حوزههاست.

3- یکبار دیگر نشان داده شد تا چه حد نقدها و اظهارنظرهــاي هنرمندان صاحبنظر و پیگیري انجمنها ميتواند مؤثر باشد.

4- نســبت به چندسال گذشــته تا چه مقدار فضا به ســمت تفاهم بیشتر، جديگرفتن یکدیگر و احتــرام به تجربــه و تخصص افراد مشــغول در شــاخههاي مختلف هنري پیش رفته اســت و ایــن خود نویدي اســت براي جلــب همکاري هرچهبیشتر براي بهرهوري افزونتر.

5- مســئولیت هرچهبیشــتر انجمنهــا و هیئتمدیرههــاي مربوطــه بهلحاظ بیشترشــدن انتظارات اعضا از آنها.

6- شکي نیســت که بودن هنرمندان تجسمي در کنار نمایندگان قوهمقننه ميتواند به شــفافیت امور مربوط به این بخش کمک شایاني کند.

7- درصــورت تشــکیل اتــاق فکر تجســمي در معاونــت هنــري، بخش مهمي از مشــکلات این حوزه؛ مثل فرســتادن آثار به خارج از کشــور، خریدهاي هنري و... با راحتي بیشــتر حل خواهد شد.

8- تصویب تبصره خریــد ارگانهاي دولت از درصدي از بودجه شفافیت بیشتري خواهد یافت.

9- تصویري که چنین اقدامي )مشورتگرفتن از هنرمندان در کمیســیونهاي هنري( به جامعه و درکل، جامعــه هنري و فضاي خــارج از ایران انتقال خواهد داد، ابزار بسیار کارآمدي است براي پیشبرد دیپلماسي فرهنگي.

10- مجموعه تجسمي بیش از هر رشته دیگر هنري افراد مشغول به خود را داراست؛ بهگونهاي که باوجود چرخش اقتصادي ضعیفترش نسبت به سینما و موسیقي، ولي بیشترین درصد اشتغال را شــامل شــده که این خود گویاي این است که توجه به بخش اقتصادي این مجموعه، مشکلات بخش وســیعي از جامعه هنــري را حل خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.