«شبهای جز» برای سومین سال پیاپی

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

رویــداد موســیقی شــبهای جَز حالا برای ســومین ســال پیاپی به کار خــود ادامه میدهد. این رویداد که در دو سال گذشته به همت سازباز در سالن آمفیتئاتر محک برگزار شــد، این بار در فرهنگســرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت. همچنیــن برای اینکه مخاطبان ســبک «جز» بتوانند از تمام کنســرتهای نزدیک به این ســبک در ایران اســتفاده کنند، قرار اســت امســال این رویداد زودتر از همیشــه و در تاریخ هفتم و هشــتم مرداد برگزار شــود؛ چراکه در شــهریور چند برنامه مشابه وجود دارد. همچنیــن «ســازباز» قصد دارد از ســال آینده تغییراتی در این برنامه ایجاد کند و فعالیتهای خود را گســترش دهد. امســال این برنامه مانند سالهای گذشــته میزبان برخــی از چهرههای سرشــناس این سبک در ایران است. «ســردار سرمست» که از اولین هنرمندان فعال جز است، با «تریو»ی خود به همراه «عمیــد بنکــدار» و «فرهــاد لقایی» در ایــن رویداد حضور دارد و برخلاف ســال گذشــته بیشتر قطعاتی که اجــرا خواهند کــرد، اورجینال و از ســاختههای خودشــان خواهد بود. همچنین گروه «امیر دارابی» اینبار تبدیل به «کوارتت» شــده و «مجید ســالاری» هم بهعنوان خواننده در بیشــتر قطعات، کنار «حمزه یگانه» و «امین طاهری» حضور دارد. این کنسرتها مانند سالهای گذشــته در هر سئانس شامل اجرای دو گــروه اســت و علاقهمنــدان با تهیه یــک بلیت میتواننــد اجرای دو گروه را ببیننــد. دو اجرای دیگر از شــبهای جز امسال متعلق به دو پیانیست است: «آرشــید آذرین» و «هوشــیار خیام». آذرین که اواخر ســال گذشته آلبوم «هفت جان» را منتشر کرده، حالا با همــکاری «ماکان اشــگواری»، «روزبــه فدوی» و «امیر رفعتی» روی صحنه میرود. همچنین هوشیار خیــام هم بــه بداههنوازی پیانو خواهــد پرداخت و در قســمتهایی «میلاد محمدی» نوازنــده تار با او همنوازی میکند. خیــام و محمدی بهتازگی آلبومی براساس دونوازی پیانو و تار منتشر کردهاند. سازباز در تمام این ســالها تلاش کرده برای خود هویتسازی کند و در این روند به جزئیات بصری نیز اهمیت داده اســت. آنها توانســتند در زمینه طراحی پوستر نیز به اســتایل خاصی برسند. پوســترهایی که برای رویداد شــبهای جز در این سه سال طراحی شده، همیشه امضا و المانهای مشــترکی داشته اســت اما دچار تکرار نشــده؛ چراکه به واســطه خلاقیت طراحش )مریم خســروانی( همیشــه یک ایده منحصربهفرد وجود دارد که آنها را از هم متمایز میکند. این رویداد هم مانند کنســرتهای دیگری که سازباز برگزار کرده )کنســرت کریستف رضاعی و شبهای جنوب( رأس ساعت 21 در فرهنگســرای نیاوران برگزار میشود. در نهایــت ترتیب اجــرای برنامهها بــه این صورت خواهد بود: برنامه شــب اول )شــنبه( قسمت اول: تریوی ســردار سرمست و قسمت دوم: آرشید آذرین. برنامه شب دوم )یکشنبه( قسمت اول: هوشیار خیام و قســمت دوم: گروه امیر دارابی. علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.