واکنش به حذف بخش عکس از تئاتر فجر

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

یــک عــکاس تئاتــر در واکنش به حذفشــدن بخش عکــس از جشــنواره تئاتر فجر گفت: بــه چه قیمتی میخواهند این شــوروهیجان را از جشــنواره بگیرند؟! مهدی آشــنا - عکاس تئاتر - در گفتوگو با ایســنا، اظهار کرد: این اعتراض، یک موضوع شــخصی نیست. من واقعا دغدغه عکاسی تئاتر را دارم و در ادوار مختلف، دبیر جشــنوارههای مختلف بودهام. اکنون تصمیمگیری در جشنوارهها، ســلیقهای شــده اســت و هربار یک دبیر، بخشی را اضافه و دیگری بخشی را کم میکند. آنها تبعات این کار را درک نمیکنند. او با بیان اینکه حالا دوره، دوره تصویر اســت، ادامه داد: درحالحاضــر در دورهای نیســتیم کــه بخواهیم چنین چیــزی را حذف کنیم. عکــس، اولین قلم تبلیغاتی برای هر تئاتری اســت. جالبتر اینکه کســانی که به عکاســی تئاتر اعتقاد ندارند، از بهترین عکاســان تئاتر اســتفاده میکنند. امروزه تئاتر بهجز عکس، به تیزرسازی هم رو آورده اســت. آشــنا بیان کرد: میدانم در جشــنوارههای دیگر، بخشهای جنبی جداگانه بررســی میشوند، اما بودجه به خودشــان واگذار میشود؛ مانند خانه سینما که بخش پوستر و تبلیغات را حذف کرده، اما بودجهای به انجمن عکاسان سینما میدهد و آنها با برگزاری جشــنی، آثار یک سال گذشته را ارزیابی و از برگزیــدگان تقدیر میکنند. اگر ما بخواهیم بهصورت جدا، مانند عکاســان ســینما برای خودمان جشــن برگزار کنیم، بودجه آن از کجا میآید؟ درحالحاضر بودجــهای که به صنف داده میشــود، مبلغ زیادی نیســت. این عضو انجمن عکاســان تئاتر ادامه داد: آیا به بودجهای که قرار بود، برای نشــاندادن تصویر یک ســال تئاتــر ایران هزینه شــود، فکــر کردهاند یا همینطــوری کنارش گذاشــتهاند؟! من بــرای دبیر جشــنواره تئاتر فجر احترام قائلم، اما وقتی بخشــی را برمیدارند، فکر کردهاند بودجهای را که صرف آن میشد، چگونه میخواهند برگردانند؟ یا اینکه چه بر سر عکاسی تئاتر میآید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.