«زبان تمشکهای وحشی» از ۹ مرداد روی صحنه

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

نمایش «زبــان تمشــکهای وحشــی»، نوشته نغمه ثمینی و بــه کارگردانی شــیوا مســعودی، از دوشــنبه، 9مــرداد در تماشــاخانه پالیــز روی صحنه مــیرود. پیشفــروش بلیتهای نمایش «زبان تمشــکهای وحشــی» از پنجشنبه، 29 تیر در ســایت تیوال آغاز شده اســت. نمایش «زبان تمشــکهای وحشــی»، تازهترین همکاری شیوا مســعودی در مقــام کارگــردان و نغمــه ثمینی در مقــام نویســنده، از 9 مرداد با بــازی صابر ابر، الهام کردا و علی شــادمان روی صحنه میرود و تهیهکنندگان این اجرا، سما اکبريتاجیك و ایمان یزدي هســتند. همچنین استودیوی mop از ایتالیا وظیفه طراحی صحنه و فضاســازی مجازی این نمایش را برعهــده دارد. علاقهمندان میتوانند از طریق ســایت تیوال اقدام به خرید بلیتهای این نمایش کنند. این نمایش مرداد و شهریور ساعت ٤٥:18 در تماشاخانه پالیز روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.