اپراتورهای مجازی تک دلیرفقان حونیصاناجار منمشدقاومت بزرگان تلکام

Shargh - - آيتي -

مجیــد هدایتــی: نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت شــاخصهای کلیدی ارتباطات داخلی کشــور که آمار رســمی آن اغلب به صورت دورهای و فصلی از سوی دفتر بررسیهای فنی اقتصادی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات ارائه میشــود، نشــان میدهد که ضریب نفوذ تلفن همراه کشــور در پایان ســهماهه ســوم ســال گذشته برای نخســتین بار از مرز صد درصد گذشته و مجموع خطوط فعال اپراتورهای موبایل تا پایان ســال گذشته به مرز 83 میلیون رســیده اســت. با توجــه به اینکه در ســه ســال گذشــته قریب به 12 میلیون سیمکارت جدید در شــبکه اپراتورها فعــال و ضریب نفوذ تلفن همراه با رشــد بالغ بر 10درصدی مواجه شــده است، در بهتریــن حالت باید گفت: هماکنون که ضریب نفوذ موبایل بیش از صد درصد اســت اما پای تلفن همراه به تمامی نقاط کشــور باز نشــده، ســرعت توسعه به اندازهای رســیده که در یکی، دو سال آینده باید شاهد اشــباع کامل بازار باشیم». اما اگر کمی با نگاه بدبینانه بــه موضوع بنگریم، میتوانیم با توجه به ضریب نفوذ بیــش از صددرصدی حال حاضــر، بگوییم بازار تلفن همراه در کشــور ما اشــباع شده اســت و اپراتورهای تلفن همراه به پایان راه خود رســیده و فضای رقابتی آنهــا وارد دور جدیــد «ارائه خدمــات ارزش افزوده و سرویسدهی» شده است. چنین شرایطی پیش از آنکه بازار ارتباطی ایــران را تحتتأثیر قرار دهد، به موجب توســعه همهجانبه کشورهای صنعتی و توسعهیافته، مارکــت آنهــا را بهکلی متحول کرد؛ آنهــا حداقل 18 ســال پیش به فکر تدوین، توســعه و ابداع روشهای نوآورانه برای احیای وضعیت روبه اشباع بازار ارتباطی کشورشــان افتادند و اپراتورهای مجــازی تلفن همراه پدید آمدند. اپراتورهای مجازی تلفن همراه که در دنیا با عنوان MVNO شــناخته میشوند و واژه اختصاری ‪Mobile virtual network operator‬ هستند، راهکاری بــرای جلوگیری از ریزش مشــتریان، پیوســتن آنها به اپراتورهای رقیب و از ســویی دیگر خارجکننده بازار از حالت اشباع به حساب میآیند.

وجود ایــن اپراتورهای نوین نهتنهــا تهدیدی برای اپراتورهای اصلی نیست، بلکه با دردستداشتن مجوز از اپراتورهای اصلی تلفن همراه، از شــبکه دسترســی Access() تا لایــه فروش فعال میشــوند. درواقع از نظر مســئولان ارتباطی کشورهای اروپایی و آمریکایی، با کاهــش ســهم اپراتورهــای اصلــی از درآمدهای بخش ســرویس در وضعیت بازار اشــباع، استفاده از شــرکای ثالث برای افزایش این سهم ضروری به نظر میرســید و از ایــنرو به ســمت فعالکردن MVNO ها رفتنــد. اپراتور مجــازی موبایل بــه اپراتوری گفته میشــود که با اســتفاده از امکانات و تجهیزات خود در بخشهــای‪Core، HLR‬ (مرکــز ثبــت اطلاعــات مکانی،) Billing (ســامانه مدیریت صورتحساب( و اجاره بخش ACC شامل BSC+BTS() از اپراتورهای اصلی موبایل، انواع ســرویسهای پایه از قبیل تماس صوتی، پیامک، ارتباطاتهای اینترنتی، درگاه پرداخت موبایلی، سرویسهای ارزش افزوده، خدمات اینترنت اشــیا و همچنین سرویسهای M2M را ارائه میدهد. اپراتورهای مجازی موبایل میتوانند طرحهای فروش متفاوتی نســبت به اپراتورهای اصلی داشــته باشند؛ برخی از اپراتورهای مجازی موبایل برای جذب مشتری بیشتر با سازمانها و شرکتها قرارداد منعقد و برخی فقط در بخش ســازمانی خدمــات ارائه میدهند. این فروش متفاوت میتواند شامل سیمکارتهای هواداران باشگاههای ورزشــی، هنرمندان و ورزشــکاران باشد؛ یکی از راههای خوب فروش سیمکارتهای اپراتورهای مجازی، باندلینگ گوشــیهای هوشمند و سیمکارت با تخفیف ویژه در قیمت گوشــی خواهد بود که البته این کار باید مانند کشورهای دیگر با قراردادهای چندساله و تعهد مالک ســیمکارت و گوشی به اپراتور فروشنده انجام شــود. گذشــته از ظرفیتهای نهفته در فضای کاری اپراتورهای مجازی، مســئولان ارتباطی ایران هم با پدیدآمدن شــرایط بازار اشــباع، خود را از این غائله مســتثنا ندیدند و از اواخر سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطــات بهعنوان حاکم حــوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ســمت تدویــن و تصویب «اصول حاکم بــر پروانه اپراتورهــای مجازی تلفــن همراه» بــا هدف افزایــش رقابت، کیفیت و پوشــش نیازهای مشــتریان و ترغیــب نــوآوری و ارائه خدمــات ارزش افــزوده در بازار تلفنهمراه رفت و در اردیبهشــتماه ســال 1394 فراخوان اعلام آمادگی متقاضیان ورود به این عرصه را منتشــر کرد. هیئــت دولت هم در همان زمان حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه را به میــزان 50 میلیارد ریال و پروانــه اپراتور مجازی تلفــن همــراه نــوع دوم را 20 میلیارد ریــال تعیین و تصویب کرد. سرشــماره خطوط MVNO هم معمولا مســتقل از رنــج نامبرینگ اپراتورهــای اصلی در نظر گرفته میشــود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کــد «0999» را برای اپراتورهــای مجازی ایران در نظر گرفته اســت. براســاس ضوابط در نظر گرفتهشــده ار سوی کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مجازی که به دنبــال ســرازیرکردن درآمدهای جدید به ســبد اپراتورهای تلفن همراه هستند و روی شبکه ســختافزاری آنها فعالیت میکنند، موظف هســتند بــرای آغاز فعالیتهــای تجاری خــود حداقل با یک اپراتور اصلی قرارداد همکاری منعقد کنند. با توجه به اینکه اغلب اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای فعالیت MVNOها نوعی مقاومــت در همکاریهای متقابل از خود نشــان میدهند، کمیســیون تنظیــم مقررات ارتباطات سال گذشته تمامی اپراتورهای تلفن همراه را مکلف کرد تا ســوم آبان 95 برای عقد حداقل یک قرارداد عمدهفروشــی با دارنــدگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همــراه اقدام و همچنین حداکثر تا ســوم آذر همان ســال حداقل یک قرارداد دیگر را با ســایر دارنــدگان موافقــت اصولی منعقد کننــد. صادق عباســی شــاهکوه، معــاون رگولاتور ارتباطــی، با بیان اینکه 24 شــرکت موفق به دریافت موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه از ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدهاند، میگویــد: در صورتیکه هــر کدام از آنهــا بتوانند با یکــی از اپراتورهــای تلفن همراه قــرارداد همکاری به امضا برســانند، پروانه MVNO را برای مدت پنج ســال دریافت میکنند. درحالحاضر سه پروانه نوع اول برای شــرکتهای «کیشســل پارس»، «توسعه ارتباطات همراه شــاتل» و «پارسیان همراه لوتوس» و همچنیــن دو پروانه نوع دوم نیز برای شــرکتهای «نگین ارتباطات آوا » و «توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه» از سوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده است. این تعداد پروانه صادرشده نشــان میدهــد تکلیف ســال گذشــته رگولاتوری ارتباطات برای اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر انعقاد قــرارداد همکاری بــا حداقــل دو MVNO به انجام نرسیده زیرا در غیراینصورت باید حداقل شاهد صدور شش پروانه تاکنون میبودیم؛ اپراتور سوم ارتباطی با عنوان تجاری رایتل بیش از دو اپراتور دیگر نسبت به فعالســازی پروانههای MVNO رغبت نشان داده و اکثر متقاضیان ورود به این حــوزه از مذاکرات مثبت با این اپراتور میگویند اما دو اپراتور دیگر بهواســطه داشتن سهم بیشتری از بازار ارتباطی کشور، همچنان گمان میکنند MVNOها رقیب آنها هستند و همین دیدگاه باعث شکلگیری نوعی مقاومت در برابر آنها شــده است. انتظار میرود اپراتورهای تلفن همراه در شــرایطی که با بازار روبه اشباع مواجه هستند، دست از مقاومتهای بیهوده برداشته و با تبعیت از الگوی جهانی توســعه در حوزه ارتباطات همراه، وارد عقد قــرارداد همکاری با متقاضیان ورود به بازار MVNO شده و زمینه اشتغالزایی و توسعه رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش افزوده را فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.