نگاه هواوی به بازار محصولات هوشمند

Shargh - - آيتي -

هوش مصنوعــی آینده فنــاوری را به صورت جــدی تغییر خواهــد داد. این تحول کــه امروزه میتوان نشــانههای اولیــه آن را مشــاهده کرد، عرصههای گوناگون مرتبط با فناوری را تحتتأثیر قــرار میدهد. به علاوه، این مســیر تحول فناوری با گذشــت هر ســال ســرعت بیشــتری مییابد و امیــدواری بــرای اســتفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی بیشتر میشود. این شرایط نوین، مسائل تازهای را پیشروی تولیدکنندگان قرار داده اســت که ازجمله مهمترین آنها تولید ســختافزارهای متناسب با نیازهای تازه است. در این میان شرکت چینی هواوی که در طول ســالهای اخیر جایگاه خود را در این کشــور و سراسر جهان تثبیت کرده اســت، قصد دارد با نگاه به آینــده در حوزه تولید ســختافزارهای پایه نیز فعالیت خود را گسترش دهــد. بــه گــزارش وبســایت mobile، مطابق گزارش مؤسســات تحقیقاتی ازجملــه Kantar، هــواوی بزرگتریــن تولیدکننده اســمارتفون در کشــور چین محســوب میشــود. این شرکت که رتبه ســوم جهانی را در میان فروشــندگان گوشی هوشمند دارد، یکی از برندهای اندرویدی محبوب در پنج کشــور مهم اروپایی نیز به شــمار میرود. جالــب آنکه به گفته ریچارد یــو، مدیرعامل گروه تجاری بازار مصرفی هواوی، این شرکت چینی در میان سه ارائهدهنده برتر سرویسهای ابری پایه با بیش از هفت میلیون کاربر در سراســر جهان قرار دارد. به نظر میرســد امسال، ســال پرمشغلهای برای هواوی است. ریچارد یو در جریان کنفرانس جهانــی اینترنت 2017، کــه از تاریخ 11 جولای به مدت ســه روز در شــهر پکن چین برگزار شــد، به تشــریح برخی برنامههای هواوی پرداخته است. ظاهرا این شــرکت چینــی قصد دارد پروسســور موبایلی بســازد کــه قابلیتهــای CPU (واحد پردازش مرکزی،) GPU (واحد پردازش گرافیکی( و هــوش مصنوعی را به طور همزمان داراســت. بهتازگی شــرکت انگلیســی ARM نیز از طراحی پردازندههای جدید خود در حوزه هوش مصنوعی رونمایی کرده بــود. ARM با رونمایی از معماری

و واحد پردازش گرافیکی Mali-G72 Cortex-A75 وهمچنینفناوری برایننکتهتمرکز DynamicIQ داشته که چگونه این ســه مؤلفه در کنار یکدیگر میتوانند قابلیتهــای هوش مصنوعی را در یک پردازنده افزایش دهند. این شرکت پیشبینی کرده اســت پردازندههای مبتنی بر معماری CortexA که از فناوری DynamicIQ پشــتیبانی میکنند، قادر خواهند بود در سه تا پنج سال آینده، عملکرد هوش مصنوعی را تا 50 برابر بهبود ببخشند.

اگــر در این تراشــه جدید و متمرکــز بر هوش مصنوعــی هــواوی از معمــاری Cortex-A75 اســتفاده شــود، آنــگاه شــایعات درخصــوص چیپســتبعدیاینشــرکتبانام و ‪Kirin 970‬ مجهزبودنآنبهمعمــاری نیزبه Cortex-A73 واقعیت خواهند پیوســت؛ چیپســتی که انتظار میرود در گوشــی هوشــمند Mate Huawei 10 مورد اســتفاده قرار گیرد. از آنجــا که در طراحی

نیــز از چهار هســته پردازشــی مبتنی ‪Kirin 960‬ بر معماری اســتفاده شده است، احتمالا در A73

شــاهد بهبود در زمینه واحد پردازش ‪Kirin 970‬ گرافیکی و فرایند ســاخت خواهیــم بود. به گفته یو، گوشــیهای هوشــمند آینده هواوی با تراشه امنیتی از پیشنصبشــدهای عرضه خواهند شد و کاربران با کمک اســمارتفون خود میتوانند به خودروهای تولیدی آئــودی Audi(،) بیامدابلیو BMW(،) بنــز و پورشــه Porsche() وارد شــوند و از آنهــا بهعنوان کلید خودرو اســتفاده کنند. یو برنامههای بزرگی برای هواوی در سر میپروراند و به دنبال آن است که در چند سال آینده این شرکت را به جایگاه نخســت در میان شــرکتهای مادر تولیدکننده اسمارتفون برساند. او اعتقاد دارد به خاطر فناوری فشردهسازی منحصربهفرد هواوی، اســمارتفونهای دارای ســه گیگابایــت رَم این شرکت در مقایسه با گوشــیهای چهارگیگابایتی دیگــر تولیدکنندگان عملکرد بهتــری دارند. یو به طور مشخص در پی آن است که تا پایان سال آینده میلادی از اپل پیشــی گیرد. او در مصاحبه ســال گذشــته خود با رویترز، ضمن اشاره به برنامههای جدید هواوی اعلام کرد که به دنبال دســتیابی به سطحی از نوآوری و پیشــگامی همتراز با شرکت اپل اســت و در همین راستا، فرصتهای بیشتری را ازجملــه هوش مصنوعــی، واقعیت مجازی و واقعیــت افزوده به کار خواهــد گرفت. به علاوه، برخــی منابــع از ارائه دســتیار دیجیتــال هواوی خبــر دادهاند کــه عملکرد آن مشــابه بیکسبی سامســونگ و ســیری اپل اســت؛ خبری که البته هنوز از ســوی هواوی تأیید نشده اســت. در کنار همــه این موارد، هــواوی در پی ایجــاد عملیات اینترنتی ویژهای برای گوشــیهای هوشمند است که بر مبنــای موقعیتهــای گوناگــون در حوزه زندگی هوشــمند، ورزش و تمرینات جسمانی، در کنار سرویسهای ابری عمل میکنند. این شرکت برنامــهاي کاربردی با نــام HiLink برای مدیریت یکپارچه ارائه کرده است که به کمک آن، از طریق گوشی هوشمند یا تبلت میتوان تمام دستگاههای سازگار با این برنامه را جستوجو و مدیریت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.