نظارت امنیتی چین بر تلفنهای همراه مسلمانان

Shargh - - آيتي -

به نظر میرســد که دولت چین قصد دارد تا عرصه را بر اقلیت مسلمان این کشور تنگ کند و آنها را مجبور به نصب نرمافزارهای شنود روی تلفن همراه خود کرده اســت. بــه گزارش ایتنا، براســاس گزارش وبسایت mashable، مقامات کشــور چین نظارت سرســختانه جدیــدی را بر جمعیت اقلیت مسلمان خود در سینکیانگ در پیش گرفتهاند.

براســاس تصمیمــات مقامــات چینــی که در هفته گذشــته بهصورت رســمی اعلام شد، شــهروندان این منطقــه باید نرمافــزار نظارتی ویــژهای را روی دســتگاههای خود نصب کنند. گفتنی اســت ایــن اعلامیــه از طریــق نرمافزار ویچــت بــه ســاکنان ســینکیانگ و ارومچی ارســال شــد. بهاینترتیب کاربران سیستمعامل اندروید باید برای نصب نرمافزاری نظارتی با نام Jingwang اقــدام بــه اســکن یک کــد خاص میکردنــد. ایــن نرمافزار بهصورت خــودکار به شناســایی تروریســتها پرداخته و نیز ویدئوها، عکسهــا، کتابهــای الکترونیکــی و مــدارک الکترونیکــی مذهبــی غیرقانونی ذخیرهشــده روی تلفنهای همراه هوشــمند را نیز تشخیص میدهد. کاربــران در صورت ردیابــی محتوای غیرقانونــی مجبور بــه پاککردن آنها هســتند. همچنین کاربرانی که ایــن نرمافزار را پاک کرده یا نصــب نکرده باشــند برای 10 روز بازداشــت خواهند شد. براساس نظر محققان، این نرمافزار با نرمافزار ‪citizen safety‬ طراحیشده به وسیله پلیــس ارومچــی در ماه آوریل ســال گذشــته شباهت بسیاری دارد.

این نرمافزار به کاربر اجازه میدهد تا حرکات و اتفاقات مشــکوک را به پلیــس گزارش دهد. نرمافزار جدید یافتشده بهطور مداوم امضاهای دیجیتال فایلهایرســانهایتلفنهمراه را اســکن کرده و آن را با دیتابیس ذخیرهشده از فایلهــای مهاجم که از ســوی دولت بهعنوان فایلهای غیرقانونی و مرتبط با اعمال تروریستی دســتهبندی شــدهاند مطابقــت میدهــد. این نرمافــزار همچنین یک کپی از فایلهای ویچت و ویبو را به همراه شــمارههای IMEI، اطلاعات ســیمکارت و اطلاعات ورود به وایفای در خود نگه داشته و آنها را به سرور ارسال میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.