تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفت

Shargh - - آيتي -

شرق: به گفته رئیس ســازمان فناوری اطلاعات تلگرام انتقال ســرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شــورای عالی فضای مجازی، شبکههای بینالمللی کــه میخواهند در ایــران کار کنند، باید سرورشــان را بــه ایران بیاورنــد و برای این کار بــه آنها مهلت میدهیم. نصــرالله جهانگرد در نشســت خبری در نمایشــگاه الکامپ بیستوسوم در پاسخ به پرسش فارس، بیان کرد: طبق مصوبه شــورای عالی فضای مجازی، شرکتهای بینالمللیای که میخواهند در ایران کار کنند، باید سرورشــان بــه داخل ایران بیاید کــه برای ایــن کار، به آنها زمــان و مهلت میدهیم و بهدلیــل همین الزام، تلگــرام پذیرفته که بیاید، در غیراینصورت مشمول سیاستهای مصوب خواهند شد. او همچنین از آغاز فاز مقدماتی سرویس موبایل گاورمنــت )دولــت موبایل( خبــر داد و گفت: «روز سهشنبه این پروژه از ســوی وزیر ارتباطات رونمایی میشود». او ادامه داد: «با اجرای این پروژه خدمات دولــت الکترونیــک از این پس از طریــق موبایل نیز قابــل ارائه به مــردم خواهد بود». او در پاســخ به این ســؤال که آیا پیرو این مصوبه درباره فیلترشــدن شــبکههای جدیدی تصمیمگیری شــده، گفت: «در جریان نیستم». او در پاســخ به سؤال دیگری درباره بستهشدن استارتاپهایی که در بستر تلگرام مبادله پول انجام میدادند، گفت: «مبادله پول روی تلگرام انجام نمیدهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.