اتصال شبکه علمی ایران به شبکه علمی اروپا

Shargh - - آيتي -

مهــر:

مدیــرکل مدیریــت یکپارچه شــبکه ملی اطلاعات از اتصال شبکه علمی ایران به شبکه علمی اروپا )ژآنت( خبر داد. بهنام ولیزاده با اعلام این خبر گفت: «شبکه علمی شبکهای برای سرویسدهی به مراکز علمی، مراکز پژوهشــی، تحقیقاتی و حوزوی اســت». او ادامه داد: «این شبکه خدمات اطلاعاتی، پردازشــی، ذخیرهسازی و چندرسانهای را به کاربران ارائه میدهد». او بیان کرد: «شــبکه علمی کشــور همچنین فعالیتهایی مانند بارگذاری کتابخانههای دیجیتــال، کنفرانــس و داوری و رتبهبندی مقالات، برقــراری ارتباطات چندرســانهای و مشــاور رایگان بین دانشــگاهها را انجام میدهد». او افزود: «شبکه علمــی فعلی، نســل ســوم شــبکههای علمی در کشــور اســت و برخلاف دو نســل قبلی که رویکرد اتصالگرا داشــت، شــبکه فعلی رویکرد خدمتگرا دارد». او گفــت: «شــبکه علمی ایــران بهتدریج به سایر کشــورهای دنیا که در تولید علم نقش فعالی دارند متصل خواهد شد. علاوه بر آن مذاکراتی برای ایجاد مرکزیت در شــبکه ملی کشورهای عضو اکو، شبکه ملی کشورهای حوزه دریای خزر و شبکه ملی کشورهای اسلامی انجام شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.