موازیکاری دستگاهها در فرایند الکترونیکیشدن دولت

Shargh - - آيتي -

فارس:

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی در مســیر الکترونیکیشــدن فرایند تجارت داخلی و خارجــی دوبــارهکاری و موازیکاریهایی از ســوی برخی نهادها صورت میگیرد. ابوالحسن فیروزآبادی، در اینباره بیان کرد: «یکی از اساسیترین مؤلفههای الکترونیکیشــدن دولت در دنیا تعامل بین نهادها، ســازمانها و وزارتخانههاســت». او افزود: «به طور قطع در مسیر الکترونیکیشدن فرایند تجارت داخلی و خارجــی دوبارهکاری و موازیکاریهایی از ســوی برخی نهادها صورت میگیرد». او گفت: «ســازمان فناوری اطلاعات برای جلوگیــری از موازیکاریها، بــه دنبــال ایجاد ســازوکاری تحت عنــوان GSB یا ‪Goveenment Servce Bus‬ است تا همه سازمانها بتوانند در بســتری الکترونیکی بــه تعامل بهتری با هم برســند». او ادامه داد: «بــرای اتصال بانکداری الکترونیــک به تجارت الکترونیک در کشــور نیازمند زیرســاختهایی از قبیــل امضای دیجیتــال، تعیین هویت و موارد دیگری هستیم اما متأسفانه در رابطه با اتصال این زیرساختها عقبافتادگی وجود دارد». به گفته او تجارت الکترونیک از بانکداری الکترونیک به مراتب با ســرعت کمتری در حال پیمودن مســیر الکترونیکیشدن است اما روند کلی آن مثبت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.