پرونده فیلتر کسبوکارهای نوین پرداخت بسته شد

Shargh - - آيتي -

فــارس:

از مجموع چهــار کســبوکار فینتک که در هفتههای گذشــته فیلتر شــده بودند با رفع فیلتــر آخرین ســایت با یــک هفته تأخیــر پرونده فیلتر این کسبوکارها بسته شــد و فعالیت تمامی ســایتها از سر گرفته شــده اســت. در هفتههای اخیر چهار کســبوکار نوین مالی )فینتک( به دلیل شــفافنبودن فعالیت این کســبوکارها در فضای مجازی فیلتر شدند. سپس با هماهنگی و مذاکرات صورتگرفته بین این کسبوکارها و مقامات قضائی سه کسبوکار که شــرایط فعالیت را پذیرفته بودند از فیلتر خارج شــدند. یک کســبوکار کــه معتقد بود برخی مدارک درخواســتی برای رفع فیلترشدن دارای شبهاتی اســت از پذیرفتن آن خودداری کرده بودند که روز گذشــته تنها کسبوکار باقیمانده نیز از فیلتر خارج شــد و بهاینترتیب پرونده فیلترشدن کســبوکارهای فینتــک بــا رفــع فیلتــر تمامی کسبوکارها بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.