آپارتمانهای خالی از روابط اجتماعی

Shargh - - جامعه -

بیتوجهــی بــه موضوعــات اجتماعــی و روانشناختی در طراحی و ساخت فضاهای مختلف یک مجتمع آپارتمانی میتواند بر احســاس آرامش ســاکنان و میهمانان یــک واحد آپارتمانــی تأثیرات نامطلوبــی بگــذارد. از جملــه فضاهــای تأثیرگذار در ایــن زمینــه، فضاهای میانی* یا بــه عبارت دیگر فضاهای مشــاع، مشارکتی یا عمومی ساختمانها و مجتمعهای مسکونی هستند. فضاهایی که در ایجاد تعامــل میان افراد و همچنیــن القای حس آرامش در ســاکنان ـ پیش از ورود به واحد مسکونیشــان ـ نقشــی تأثیرگــذار ایفا میکنند. این فضاها شــامل فضاهایی هســتند کــه از بــدو خــروج از در واحد آپارتمانی تا در خروج ساختمان یا مجتمع مسکونی برای افراد ساکن یا غیرســاکن** قابل رؤیت، درک و استفاده هســتند. ابعاد و کارکرد این فضاها با توجه به درصــد عمومیبودن آنهــا و همچنیــن، تعداد طبقات ســاختمان و واحدهای موجود در هر طبقه میتوانند متفاوت باشند. به طورکلی، ساختمانهای مسکونی چندطبقه را در ایران در سه رده کوتاهمرتبه )تا ۴ طبقه(، میانمرتبه )۴ تا 1۲ طبقه( و بلندمرتبه (1۲ طبقــه به بالا( تقســیمبندی میکنند. تحقیقات مختصری در رابطه با تأثیر نوع و چگونگی فضاهای محل سکونت در ایجاد و تقویت تعامل اجتماعی و آرامش میان ســاکنان صورت گرفته است که بحث درباره میزان کاربردیبودنشــان در مجال این نوشتار نمیگنجد. در ادامه، صرفا به نمایانکردن گوشهای از معضلات و آگاهیســازی مردم و مطالبهگری آنها در اصلاح قوانین پرداخته میشود.

در فضاهــای میانــی ســاختمان، قرارگیــری درِ واحدهــای آپارتمانــی روبهروی هــم، قرارگیری درِ آسانســور در کنار در واحد مســکونی، عدم طراحی مکانــی بــرای کفش کــن در فضــای درون خانه یا فضــای بیرون واحد بدون ایجــاد معضل در عبور و مرور افراد، کمعرضبودن راهروها و همچنین تهویه نامناســب آنهــا در واحدهای آپارتمانــی بهویژه در ســاختمانهای کوتاه و میانمرتبه اولین موضوعاتی هســتند که به صورت خامــوش روی میزان آرامش ساکنان تأثیر میگذارند. آپارتمانهایی که در ساخت آنهــا روابط اجتماعی میان ســاکنان مورد بیمهری قرار میگیرد، یقینا محیطی مناســب را برای ارتباط صمیمانه میان ســاکنان ایجاد نخواهند کرد. به بیان درستتر، باید گفت در اکثر بناهای آپارتمانی فعلی، اصلا فضایی برای ایجاد این ارتباط دیده نشده است و گاه فضاهــای عمومی به جای آنکه محیطی برای ترغیــب افراد در برقراری ارتباط باشــند، به محیطی جهت تقابل میان آنها تبدیل شــده است. مثلا وقتی پارکینگ به تعداد و با مساحت کافی تأمین نمیشود، فضای مشاع پارکینگ به میدان مسابقه روزانه تبدیل میشــود و این عدم تأمین فضای مورد نیاز عمومی چه بســیار دلخوریهای پنهان و آشــکار را در میان همســایهها در پی خواهد داشــت و صدالبته وقتی افــرادی از فرهنگهــای مختلف، با آداب و رســوم متفاوت و بدون ســابقه آپارتماننشینی در یک واحد همســایگی آپارتمانی ســاکن میشــوند، مشکلات دوچندان میشوند.

معضل مهم دیگری که در بسیاری از مجتمعهای آپارتمانــی خودنمایی میکند، این اســت که در اکثر موارد، به دلایلی، همچون نبود زمین کافی یا کاهش ســودآوری، در طراحی و ایجــاد فضاهای عمومی مورد نیاز ساکنان مجتمع، توجه و دقت کافی مبذول نمیشــود و از مکانیابی و بهوجــودآوردن اینگونه فضاها صرف نظر میشود.

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.