تصميم دقيقه 90 شهرداري براي طرح ترافيک موتورسيکلتها

Shargh - - جامعه -

شــرق:

شــهرداري تهران ثبتنام طــرح ترافیک موتورســیکلتها را براســاس مصوبه شــوراي شهر تهــران و بهمنظور ســاماندهي موتورســیکلتها در محدوده طرح ترافیک پایتخت از اول تا 15 مرداد آغاز کرده اســت؛ تصمیمي که در آخرین اظهارات، پلیس راهور با آن مخالفت داشــته و آن را متوقف کرده بود و حالا مجددا شهرداري تهران تصمیم به اجراي این طرح مهم و حساس براي چند میلیون موتورسیکلت )آمــار دقیقي از موتورســیکلتهاي ثبتنشــده هم وجود ندارد( ثبتشده و قانوني که رقم دقیقي ندارند، گرفته است.

مصطفي قنبرنژاد، مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک، از آغاز ثبتنام موتورسیکلتهاي شهر تهران براي اخذ مجوز تــردد در محدوده طرح ترافیک خبر داده و اعــلام کرده اســت تمامي راکبــان و مالکان موتورســیکلتهاي شــهر تهران که قصــد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، باید بهمنظور دریافت مجوز تــردد در محــدوده طرح ترافیک در ســامانه

ثبتنــام کنند.مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک با تأکید بــر اینکه مالکان موتورســیکلت، از یکــم مرداد، 15 روز مهلت دارند در ســامانه یادشــده ثبتنام کنند، گفت: پــس از مهلت مقرر چنانچه موتورســیکلتي در این سامانه ثبت نشده باشد، از طریق سیستمهاي هوشــمند مکانیزه از ســوی نیروهــاي راهنمایي و رانندگــي اعمال قانون خواهد شــد.این اعلام برنامه جدید از ســوي شــهرداري تهران آنهم درحاليکه مدیریت شــهري نیمه شــهریور به پایان ميرســید ســؤالبرانگیز اســت و ميتوانــد تعداد زیــادي از شهروندان را در این مدت دچار سردرگمي کند. علاوه بر اینکه ســردار تقي مهري، اردیبهشــت امســال در آخرین اظهارنظر رسمي خود اعلام کرده بود اجراي این طرح منتفي شده است. رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي اردیبهشتماه اعلام کرده بود تاکنون از سوي شهرداري تهران دراینباره هیچ بحثي مطرح نشده است. پیگیريهاي اخیر خبرنگار «شرق» از پلیــس راهور هم گویــاي آن بود که این مجموعه مهــم در اجــراي این طــرح در جریــان برنامههاي شهرداري تهران نیســت و این طرح مستقل و بدون هماهنگي اعلام شــده اســت.پیشتر اقبال شاکري، رئیس کمیته عمران شــوراي اســلامي شهر تهران، اعلام کرده بــود بهزودي این طرح اجرا ميشــود و موتورســواران مجبور به اخذ آرم ترافیک براي ورود بــه محدوده طرح ترافیک در ســال 96 خواهند بود. البته روز گذشــته این عضو شورا و ابوالفضل قناعتي، عضو دیگر کمیسیون حملونقل شوراي شهر تهران، اعلام کردنــد در این مدت اطلاع جدیــدي از اجراي طرح از ســوی شــهرداري ندارند و شــهرداري هم اطلاعي به آنها نداده است.محســن ســرخو، عضو دیگر کمیســیون حملونقل شوراي شــهر تهران، در پاسخ به «شرق» اعلام کرد شهرداري تهران احتمالا برابر مصوبه شــوراي شــهر تهران تصمیم به شروع ایــن پروژه گرفتــه و نميتوان دربــاره زمانبندي آن ایرادي گرفت؛ امــا درباره عدم هماهنگي باید منتظر ماند و نتیجه کار را دید. او با بیان اینکه شــوراي شهر تهران این مصوبه را براي کاهش ترافیک شهر تهران و البته کاهش میــزان آلایندههــا و بهویژه آلایندگي موتورسیکلتها در نظر گرفته است، افزود: طبق آمار هر موتورســیکلتِ کاربراتوري، معادل هشت خودرو سواري آلایندگي دارد و باید جلوي تردد آنها گرفته یا محدود شوند.او در پاسخ به این سؤال که گویا پلیس راهور در جریان اجراي این پروژه نیســت و نميتوان چند میلیون راکب موتورسیکلتها را درگیر پروژهاي ناقص کرد، گفت: شــهرداري مکلف به اجراســت، اما دربــاره این هماهنگي یا ناهماهنگي، مشــکل یا مســئلهاي را به ما اعلام نکردهاند. بههرصورت این پروژه باید اجرا شــود تا اشــکالات آن مشخص شود. او ميگوید از زمان تصویب این مصوبه تاکنون شــورا و شــهرداري و پلیس راهور جلســه مشترکي در این زمینه نداشتهاند. گفتنی اســت که خبرنگار «شرق» تلاش کرد از مجري این طرح؛ یعني مدیر واحد صدور آرم ســازمان ترافیک، توضیح بیشــتري دریافت کند، اما پاســخگو نبودند و درعینحال ســایت اعلامشده این ســازمان براي مراجعه و ثبتنام باز نميشــد و تعدادي از شــهروندان در تماس با «شــرق» درباره این طرح ســؤال داشتند و اشکال در دسترسي به این ســایت را اعلام کردند.به گزارش «شــرق»، براساس آخرین آمار شرکت کنترل کیفیت هواي تهران روزانه حدود ٦٠٠ هزار موتورسیکلت فقط به منطقه 1٢ شهر تهران وارد ميشــوند و علاوه بر این، پیمایش سالانه موتورســیکلتها در تهران، درمجمــوع چهارهزارو ٧٠٠ میلیون کیلومتر اســت که برابر با 1٣ درصد کل پیمایش وســایل نقلیه پایتخت اســت. برایناساس، ميتوان گفت ســهم موتورسیکلت بیشتر از پیمایش همه وســایل نقلیه دیگر شــهر اســت.آمارها نشان ميدهــد ٢٦ تا ٣٠ درصد آلودگي کل پایتخت مربوط بــه موتورسیکلتهاســت و آلایندههاي تولیدشــده این وســیله نقلیه، 1٦,٢ درصــد از کل منابع آلاینده متحرک شــهر اســت. همه اینها در حالي است که در سالهاي گذشــته یکي از معضلات اصلي درباره موتورســیکلتها، نبود کنترل در تولید و خرید و ثبت قانوني آنها و در نهایت تهیه آمار دقیق از تعداد آنها بوده اســت و درحالحاضر نميتــوان بهطور دقیق گفت تعداد موتورسیکلتهاي فعال و روشن در شهر تهران دو میلیون، سه میلیون دستگاه یا بیشتر است و نميدانیم چه میزان از آنها از رده خارج شدهاند و در چه وضعیتي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.