سرنوشت اصلاحطلبی با تهران گره خورده

Shargh - - جامعه -

اگرچه فراکسیونســازی در شــورا اجتنابناپذیر اســت، امــا باید بهجد تــلاش کرد تا فراکســیونها همافزایــی کنند. در ســطح دوم، نوبت رویکردهای تخصصی به مسائل شهری است. بهزعم من در سه بُعد حقوقــی، مالی و نظارتی باید تحولی اساســی در ساختار شــهرداری اتفاق بیفتد؛ از تدوین و تدبیر سازوکارها و متون قانونی جدید و روزآمد تا ارائه یک چارچــوب نظارتی پویا و فعال که مــردم را ناظر بر شورا و شــهرداری قرار بدهد. در بُعد مالی میتوان ســناریوهایی برای افزایش منابع پایــدار درآمدی و کاهــش هزینههای غیرضروری تدویــن کرد. باید در شــیوه تأمین منابع مالی تغییرات گسترده ساختاری، هم درون شهرداری و هم در روابط آن با سایر نهادها و ذینفعان حکومتی اتفاق بیفتد. در ســاختار مالی فعلی شــهرداری، عوارض بهرهبرداری )پســماند و نوسازی( کمتر از دو درصد منابع درآمدی شهرداری را میســازند. این عوارض باید بــه عمدهترین منبع تأمین مالی شــهر تبدیل شــوند. در گام اول میشود برای برخی زیرســاختهای شهری عوارض تعریف کرد و این سهم را افزایش داد.

مســئله دیگر روابط دولت و شــهرداری اســت. ببینید کمکهای دولتی و مالیات خدمات فراشهری سهمی تقریبا ٢٠ درصدی در بودجه شهرداری دارند. نباید از نظر دور داشت که برخی خدمات شهرداری؛ مثل توســعه حملونقــل عمومــی و آموزشهای شــهری اثرات رفاهی ملی و فراشــهری دارند و در بســیاری از کلانشــهرهای دنیا دقیقا به همیندلیل بخش قابلتوجهی از بودجه شــهرداریها از سوی دولت تأمین میشــود؛ مثلا توکیو یا تورنتو و مادرید را در نظر بگیرید؛ در این کلانشــهرها عملا با توجه به گســتردگی خدمات عمومی شــهری، انجام آنها بدون کمک دولت امکانناپذیر اســت. کمک دولت به بودجه شهرداری با افزایش 1٠ درصدی میتواند به ٣٠ درصد بودجه تبدیل شــود. به این ســیاق و با اســتفاده از روشهای مشابه دیگر میتوان در مدت یک ســال از اتکای شهرداری به درآمدهای ناشی از شهرفروشــی و روشهای پرریســکی مثل واگذاری سرمایههای مالی ٢٠ تا ٢5 درصد کم کرد.

با توجه بــه تجربه شــورای اول، مهمترین تهدید پیــشروی شــورای فعلی به نظر شــما چیست؟

ببینید اعتمادی که مردم در تهران و کلانشهرها بــه جریان اصلاحطلبــی کردند بیهزینــه نخواهد بود. مســئولیت این اعتماد کامل و این رأی قاطع بار بسیار سنگینی اســت که اگر از آن به دقت حراست نشــود کلیت جریان اصلاحطلبی را با تهدید جدی مواجه خواهــد کرد. منتخبان شــورا باید بدانند که الان سرنوشــت اصلاحطلبــی با سرنوشــت تهران گره خورده اســت. اندک قصور یا تقصیری در عمل بــه آنچه در ایــام انتخابات گفته شــد، میداندادن بــه اختلافــات و اتخــاذ رویکردهــای حذفــی و منازعهجویانه، سرآغاز یک دومینوی شکست خواهد بود. نهتنها شــورا که همه متولیــان و معتقدان به گفتمان اصلاحطلبی باید نســبت بــه این موضوع هوشــیار باشــند. اگر همه توان و نیــروی بالقوه در شــهرداری تهران در اصلاحات بنیادیــن و مدیریت شهری و امور شهری بسیج نشــود، به سراشیبیای درغلتیدهایم که همهچیز را با خود خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.