میهمان دعوت کردند خودشان نیامدند

Shargh - - جامعه -

شــرق :

«دعوتید به مراســم افتتاحیه ســایت مخابراتی بــرج میلاد تهران و فاز اول دیتاســنتر ملی بــا حضور دکتر محمود واعظــی؛ وزیر ارتباطات، دکتــر محمدباقر قالیباف؛ شــهردار تهــران» این متن دعوت از رســانهها برای مراســمی اســت که قرار بود دیروز بعد از حدود 1٠ ســال از افتتاح و بهرهبرداری برج میلاد برگزار شــود، وقت شــروع اما، نه از میزبان اصلی - شهردار - در برنامه خبری بود و نه میهمان اصلی - وزیر - آمد. نتیجه کار هم ربطی به افتتاح ســایت مخابراتی نداشت و برنامه داخلی اجارهدادن بخشــی از برج به یک شــرکت خصوصی بود. باید گفت که در این سالها ماجراهای تکمیل برج میلاد و هزینههای بســیار آن همواره در یکســو و اجرائیکــردن یکــی از کاربردهــای اصلی آن؛ یعنی تســهیل و گســترش ارتباطات بیســیم در ســطح تهران، بهینهسازی و گســترش پوشش رادیو و تلویزیــون، ایجاد زیرســاختهای تلویزیونی دیجیتال و... در ســوی دیگر ابهامات بوده اســت. میلاد نزدیک به یک دهه پس از بهرهبرداری رســمی هنوز مخابراتی نشده است. اجرائیشدن فاز مخابراتی برج میلاد در یک فاز مهم همراهی صداوسیما و تبدیل کاربرد مخابراتی به دیجیتالی بود که به دلایلی که صداوسیما هیچگاه در مورد آن صحبت نکرد، همچنان نامعلوم اســت. مازیار حســینی، معاون عمرانی قالیباف در سال 9٠ و 91، چندباری در مورد ورود و نصب تجهیزات صداوســیما در برج میلاد صحبت کرده و ایــن برج را مخابراتی خوانده بود، اما اینها همه در حد حرف بود و هیچگاه نهایی و اجرائیشدنشــان را کسی ندید و خبری هم بیرون نیامد. اختلافها هم شــفافیت نداشــتند و معلوم نشــد که علت عدم توافق شــهرداری و صداوســیما مبلغ بالاست یا مالکیت طبقه مخابراتی یا هر دو یا هیچکدام! در این میان باید ســؤال کرد که چرا شهرداری تهران در این روزهای پایانی عمر مدیریت شهری به این توافق با یک شرکت خصوصی برای اجاره طبقه مخابراتی خود رســیده و چرا این شــرکت خصوصی این جای گران را برای مرکز دیتاســنتر خود انتخاب کرده اســت و جزئیات این توافق با شهرداری تهران چیست؟ برای شهرداری تهران که سالهاست برج میلاد را تبدیل به یکی از فرهنگسراهای خود کرده است، ناامیدی از توافق با صداوسیما در شــکل معقولش میتواند تبدیل به واگذاری دکل مخابراتی به یک شرکت خصوصی و حداقل درآمد در این آشــفتهبازار کمبود منابع مالی باشــد. در ذیل معرفی برنامه روز گذشــته اعلام شده بود که این افتتاح جزء فاز سوم شبکه ملی اطلاعات است و باید پرسید که افتتاح مرکز دیتاسنتر یک شرکت خصوصی چطور «افتتاح طبقه مخابراتی برج میلاد» محســوب میشود؟ چه ارتباطی به فاز سوم شبکه ملی اطلاعات دارد؟ و اگر اینگونه است چرا باید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات بدون توجه و حضور در این برنامه، همزمان یک نشست خبری را در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار کند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.