آپارتمانهای خالی از روابط اجتماعی

Shargh - - جامعه -

از جمله ایــن فضاها میتوان به ســالنهای روبــاز یا سربســته گردهمایی یــا ورزش، فضای سبز کافی و مناســب درون محوطه و داخل بنا، فضای بازی بچهها و همچنین، فضاهای مناسب خدماتی و انتظار اشاره کرد. فضاهایی که با توجه به تعــداد طبقات و تعداد واحدهای مســکونی ساختمان، بایســتی با تعدد و تنوع کافی در نظر گرفته شــوند. این نوع فضاها عاملی بسیار مهم و تأثیرگــذار در ایجــاد ســرمایه اجتماعی، حس مکان و حس اجتماعی میان ســاکنان به شــمار میآیند. متأسفانه در جامعه امروز، تعریفی غلط از بنــای آپارتمانی خوب رواج یافتــه که در آن، صرفا به نما و ظاهری شــیک و عوامپسند تأکید میشود، حال آنکه زندگی در درون آنها، انسانها را به موجوداتــی غیراجتماعی و رباتمانند بدل میکنــد. در قوانین فعلی نیز به علت عدم دقت و توجــه به موضوع، الزامی بــر تأمین و طراحی مناســب فضاهای مورد نیاز عمومی و اجتماعی در نظر گرفته نشــده اســت. به بیان دیگر، هیچ قانون اجرائی و مدونی که الزامآور باشــد وجود ندارد و این نبود الــزام قانونی، راه را برای حذف فضاهای مورد نیاز و مهم باز کرده اســت. انگار برنامهریــزان و قانونگــذاران از یــاد بردهاند که همان جمعیت و همسایگان کوچههای قدیمی دیروز هســتند کــه امــروز به صــورت عمودی همسایه شــدهاند و به قولی بر پشتبامهای هم زندگی میکنند. شایســته نیســت که حق تجربه حس زیبای هممحلــهای و همکوچهایبودن از آنها دریغ شــود. اینکه افراد را بدون درنظرگرفتن نیازهــای اجتماعــی و روانیشــان، روی هم به صورت متراکم ساکن کنیم، خارج از عدالت است و نتیجهاش بدون شک ســکونتی بدون آرامش خواهد بود.

این نکته بســیار حائز اهمیت است که دقت شود که یک مجتمع آپارتمانی در واقع یک محله است که در ارتفاع شکل گرفته است. از آنجا که انتخاب نام مناسب برای یک مکان میتواند اولین قــدم در تغییر و اصلاح نگرش در زمینه طراحی مناسب آن مکان باشد، به نظر میرسد اصطلاح «محلــه بــام» نام مناســبی بــرای معرفی ســاختمانها و مجتمعهــای آپارتمانی باشــد. همانطور که تغییر اصطلاح حاشیهنشــینی به اسکان غیررسمی قدمی مهم در نحوه نگرش به موضوع حاشیهنشینی بود، تغییر نام ساختمانها و مجتمعهای آپارتمانی به «محله بام» میتواند اولین قدم در اصلاح نگــرش و مطالبه عمومی در رغبت همگانی در ایجاد محلههای مناســب برای زندگی در ارتفاع باشد که در آن کارکردهای مختلف روانشــناختی و جامعهشــناختی مورد نیاز ساکنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. ‪spaces In_between *‬ ** منظور از افراد غیرســاکن، بهعنوان مثال، میهمانان یا افراد خدماتی هستند.

*** اصطلاح «محلهبام » از طرف نویسندگان حاضر برای ساختمانها و مجتمعهای آپارتمانی پیشنهاد شده است.

نویسندگان:

بهرنگ مرادی. دکترای معماری فریمــاه دوکوشــکانی. دکتــرای مطالعــات روانشناختی خانواده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.