نه از سیگاسرمابنل با یياگوفوتربایلدقان،ونن هجديدو ساریدمگي اشور دبکشید

Shargh - - ورزش -

ســجاد فيروزي: ایران در ملبورن زیر فشــار وحشــتناک تماشاگران اســترالیایي از تیم میزبــان دو بر یک عقب افتاده بــود؛ این آخرین شــانس بــراي شــاگردان والدیر ویرای برزیلي براي رسیدن به جام جهاني 1998 فرانسه بود؛ خداداد عزیزي که از همان بازي به «غزال تیزپاي فوتبال ایران» معروف شد، دقیقه 80، گل مساوي را به مارک بوســنیچ خوشقیافــه زد و ایــن دروازهبــان را مات و مبهوت روي زمیــن نگه داشــت. اتفاق مهمتر که حتــي هنوز از ذهــن خیليها پاک نشــده، روي نیمکــت که نه، نزدیکيهــاي نیمکت ایــران رخ داد؛ جایي که والدیر ویرا سیگاري آتــش زد و بر لب گذاشــت! او از ترس اینکــه شــکار دوربینهاي تلویزیوني شــود، ابتدا ســیگارش را روي زمیــن انداخت، ولي چند ثانیه بعد دوباره ســیگار را بر لب گذاشت تا لذت گل خداداد را با کشیدن سیگار درهم بیامیزد!

آن صحنه، اولین صحنه برخورد فوتبالدوســتان ایراني با سیگارکشــیدن مربیان نبود؛ در لیگ داخلي و در دهههاي گذشــته یکي، دو مربــي نامي بودند کــه روي نیمکــت هم ســیگار ميکشــیدند؛ حتي در آن برهــه دروازهبــان یکي از تیمهــا هم بهدلیل مصدومیت تعویض شد و روي نیمکت نشست، ولي در اقدامي بيسابقه ســیگارش را درآورد و مشغول کشیدن شــد! فوتبال ایران تنها جایي نبود که چنین صحنههایي را به چشم ميدیدیم؛ بازیکنان و مربیان بزرگ و صاحبســبکي بودند )هســتند( که تا وقت دســت ميداد، شروع به کشیدن ســیگار ميکردند، ولي اتفاقي که این سیگارکشــیدن را تحت تأثیر قرار داد ایــن بود که رفتهرفته بــا روحیه ورزش در تضاد قرار گرفت و از اطراف زمین فوتبال رخت بربست.

مســئولان فیفا و AFC چند ســال بعد با صدور بیانیههاي مختلفي مربیان و ورزشکاران را از کشیدن ســیگار در زمیــن فوتبال و اطــراف آن منع کردند و بعدها هم کــه دیگر توصیه کردند هرگــز این افراد سمت سیگار نروند.

اگرچه در ســالهاي گذشــته بازیکنان، مربیان و اعضاي فني باشــگاهها و ناظراني که در ورزشــگاه بودند، زیر ذرهبین قرار ميگرفتند، ولي کمتر شده بود که تماشاگران در این داستان شامل ممنوعیت شوند؛ البته این موضوع در فوتبال اروپا چند ســالي اســت که حلوفصل شــده و تماشــاگران اجازه استعمال دخانیات در خود ورزشگاه )به غیر از مکانهایي که تعبیه شــده( را ندارند و در صورت مشــاهده چنین رفتاري باشگاه خاطي گاهی با جریمههاي سنگیني روبهرو ميشود.

ممنوعيت در ورزشگاههاي ايران

تا همین چند ماه پیش یعني دقیقا تا 21 فروردین 1۳96، کمتر هوادار فوتبالي در ایران ميدانســت که ممکن است سیگارکشیدن در ورزشگاه، براي تیمش دردسر درســت کند؛ تا اینکه پرسپولیس در این روز در لیگ قهرمانان آســیا به مصاف الریان رفت و چند هفته بعد حکم انضباطي AFC به دســت مسئولان باشگاه پرســپولیس و مسئولان فدراســیون فوتبال رسید: باشگاه پرسپولیس بهدلیل استعمال دخانیات تماشاگرانش در ورزشگاه، سه هزار دلار جریمه شد! به همین راحتي سیگارکشیدن هواداران پرسپولیس نزدیک به 10 میلیون تومان هزینه روي دست باشگاه گذاشــت! از آن به بعد مســئولان فدراسیون فوتبال و باشــگاههایي که تیمشــان درگیر رقابتهاي لیگ قهرمانان آسیا بودند، عاجزانه از هواداران خواستند در کنــار نینداختن نور لیــزر و پرتابنکردن بطري و اشیا به زمین، سیگار هم نکشــند، چون طبق قانون بار اول جریمه جزئي و دفعات بعدتر، کشیدن سیگار جریمههاي بهمراتب سنگینتري هم دارد.

سازمان ليگ هم دستبهکار شد

حــالا در فاصلــه چنــد روز مانــده بــه شــروع رقابتهــاي لیگ، هیئترئیســه ســازمان لیگ هم مصوبهاي را تأیید کرد که در آن «ورود و اســتعمال دخانیات در کلیه ورزشگاهها را ممنوع» کرده است. اتفاقي که ميتواند نقطه عطفي در جهت ســلامتي ورزشگاههاي ایران در زمان برگزاري مسابقات فوتبال باشد. «این قانون را از دو منظر تصویب کردیم: یکي چون قانون بالادستي است، یعني تأکید فیفا و AFC را دارد و دیگــري اینکه قانون خــود ما در ایران هم هســت». این را منصــور قنبرزاده، یکــي از اعضاي هیئترئیســه ســازمان لیگ، به «شــرق» ميگوید و ادامه ميدهد: «طبق قوانین فیفا و AFC اســتعمال دخانیات در ورزشگاهها ممنوع است. هنوز فراموش نکردهایم که سیگارکشیدن تماشاگران، جریمه مالي روي دست فدراســیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس گذاشته اســت. البته از طرفي این موضوع در قانون کشــور ما هم دیده شــده اســت: اینکه اســتعمال دخانیــات در مکانهاي عمومي ممنوع اســت. ما طبــق همیــن قانــون، مصوب کردیم از این پس باشــگاهها به هوادارانشــان اطلاعرساني کنند تا در ورزشگاهها سیگار نکشند».

منصور قنبرزاده در شــرایطي از اطلاعرســاني باشــگاهها بــه هوادارانشــان صحبــت ميکند کــه ميگویــد طبــق قانــون با باشــگاههایي که تماشاگرانشان ایــن مــورد را رعایــت نميکنند برخورد ميشــود؛ به این معني که ابتــدا جریمه انــدک و بعدا جریمه ســنگینتر ميشود.البته اگر قرار باشــد در ایــن مورد هم مثــل ورزشــگاههاي معتبر دنیا برخورد شــود، باید حداقل جایي بــراي اســتعمال دخانیات براي تماشــاگران در نظر گرفته شود؛ جایي که مثلا یک فرد ســیگاري بتوانــد بین دو نیمه به آنجا برود و ســیگارش را بکشــد. قنبرزاده دراینبــاره ميگوید: «درســت اســت؛ بایــد فکري هم دراینباره شــود تــا این طرح کاملتر شــود، اما درحالحاضر چنین چیزي دیده نشده است».

دردسرهاي سيگارنکشيدن در ورزشگاه

نکته اما به تعبیهنشــدن جایي مشخص خلاصه نميشــود؛ موضوع این اســت که در قانون «ورود» و «اســتعمال» دخانیات در ورزشگاههاي ایران منع شده اســت؛ به این معني که تماشاگران اجازه بردن ســیگار به ورزشگاه را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند دنبال جایي باشند تا سیگارشان را آنجا دود کنند. فارغ از این داستان که برخورد نیروهاي اجرائي براي جلوگیري از حمل ســیگار توســط تماشاگران کلي هزینهبر و احتمالا پردردسر خواهد بود، باید به تفاوت ورزشگاههاي ایران با ورزشگاههاي معتبر دنیا هم اشاره شــود. در ایران و عمدتا در زمان برگزاري یک بازي مهم، تماشــاگران از ســه ســاعت قبل از بازي تا یک ســاعت بعد از انجام بازي در ورزشــگاه هســتند و نميشــود با گفتن اینکه «فقط دو ساعت اســت ميشــود رعایت کرد» بســنده کرد. مشخصا طرح مصوبشــده در عمل بســیار پسندیده است و رفتهرفته باید در ورزشگاههاي ایران حاکم شود؛ ولي اینکه خلأهاي این قانــون جدید چه زمانی و چطور قرار است پر شود هنوز مشخص نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.