حمیده عباسعلی بدون مربی در مسابقات جهانی

Shargh - - ورزش -

شــرق: حمیده عباســعلی، بدون مربیاش راهی بازیهای جهانی کاراته 2017 لهستان شد.

پرافتخارتریــن دختــر کاراتــهکار ایــران که میتواند با شرکت در این رویداد بزرگ، موفقیت تازهای در تاریــخ کاراته بانوان کشــور به یادگار بگــذارد، بــه دلیــل بیتوجهــی و بیبرنامگی مســئولان فدراســیون کاراته تنهایی به لهستان رفت.

عباســعلی دیروز صبح در حالــی به همراه سمانه خوشقدم، مربی تیم ملی بزرگسالان به فرودگاه رفت تا عازم لهســتان شوند که ناگهان متوجه میشــوند خوشقدم به دلیل نداشــتن ویزای شــینگن نمیتواند او را در این مســابقات همراهــی کند و عباســعلی با چشــمانی گریان راهی این مسابقات شد.

ویزای شــینگن خوشقدم شش ماه پیش از سوی سفارت فرانسه برای حضور در رقابتهای کاراته وان این کشــور صادر شــده بود که ظاهرا چند روزی بوده به پایان رسیده و این مربی هم از آن بیاطلاع بوده است.

اتفــاق ناراحتکننده اینجاســت؛ مســئولان فدراسیون کاراته که مسئول گرفتن ویزای مربیان و ورزشــکاران هســتند، برخلاف اینکه کارهای صدور ویزای ســایر اعضای تیم ملــی مردان را برای شــرکت در رقابتهای جهانی انجام داده بودند، بــدون اینکه پیگیر کار این مربی باشــند، تنها بــرای او بلیت میگیرند و اصلا تاریخ ویزای شینگن او را چک نمیکنند.

البته ســهلانگاری دیگر در ایــن موضوع، از طرف خــود خوشقدم بوده کــه مهلت ویزای خود را نمیبینــد. موضوعی که خودش هم آن را تأیید میکند.

او دیــروز به «شــرق» گفت: «پاســپورت من یک ماه دســت فدراسیون بود که برای مسابقات قهرمانی آسیای قزاقســتان برای ما ویزا بگیرند. ما به این مسابقات رفتیم و سهشنبه هفته پیش برگشــتیم. آنقدر درگیر ایــن رقابتها بودم که اصلا حواســم نبــود باید تاریخ ویزای شــینگنم را خــودم چک کنــم. البته چنــد وقت پیش که اعزام من به لهســتان قطعی شــد، از فدراسیون پرسیدم، پاسپورت من دست شماست، آیا ویزایم برای لهستان مهلت دارد که گفتند بله، مشکلی نیست. اما با همه اینها خود من هم سهلانگاری کردم و میبایست پاسپورتم را میدیدم».

خوشقدم با اینکه مسئولان فدراسیون کاراته دربارهاش کوتاهی کردهاند آنها را مقصر این اتفاق نمیداند. هرچند کــه میتوان از صحبتهایش فهمید فدراسیون از ابتدا قصد نداشته است او را به لهستان اعزام کند: «بههرحال اشتباهی است که رخ داده. من فدراســیون را مقصر نمیدانم. خودم هم باید پاســپورتم را میدیدم. اصلا قرار نبود من را به لهســتان اعزام کنند، اما من خودم پیش آقای فرجی، رئیس فدراسیون رفتم و گفتم مگر میشــود که شاگردم بهتنهایی به مسابقات جهانی برود و کسی برایش مربیگری نکند. آقای فرجــی خیلی تلاش کردند تا کار من را درســت کنند. چند روز بعد هم به من زنگ زدند و گفتند مشکلی نیســت و کارهای اعزام شــما را انجام دادهایم».

مربــی تیم ملی کاراته بانوان، امیدوار اســت کــه نایبقهرمان کاراته زنان جهان دســت پر از رقابتهای جهانی برگــردد: «حمیده بدون من دو مدال نقره و برنــز جهان را گرفته. قطعا الان هم میتواند از پس رقابتهای وردگیمز بربیاید. ســال 201۴ قبــل از مســابقات قهرمانی جهان مــن را برکنار کردند و حمیــده رفت اولین مدال جهانــی کاراته بانــوان ایران را گرفت. پارســال هم ســرمربی تیم ملی امید بــودم، اما عملا من تمرینــات تخصصــیاش را دنبــال میکردم که بدون من رفت و برنز گرفت. انشــاءالله الان هم میتواند در لهستان سربلند باشد. با وجود اینکه شش ماهی است از میادین دور بوده، اما روحیه خوبــی دارد. حریفانش را آنالیز کــرده. حمیده هفته پیش در مســابقات قهرمانی آسیا، آیومی، قهرمان جهــان از ژاپن را شکســت داد. آیومی از حریفان اصلی حمیده در لهســتان است. این پیروزی به او انگیــزه داده که میتواند آیومی را باز هم شکست دهد».

گفتــه میشــود قرار اســت شــهرام هروی، ســرمربی تیــم ملــی کاراتــه مــردان در نبود ســمانه خوشقدم حمیــده عباســعلی را کنار زمین مربیگری کنــد. بازیهــای جهانی کاراته در شــرایطی از فــردا آغاز خواهد شــد که تنها قهرمانــان هر قــاره و مــدالآوران آخرین دوره مســابقات قهرمانی جهان جواز حضور در آن را خواهند داشت. عباســعلی نیز بهعنوان دارنده مــدال برنز رقابتهــای قهرمانــی جهان 2016 اتریش، تنها نماینده کاراته زنان ایران، قرار است بــرای دومینبار حضور در این رویــداد معتبر را تجربه کند. عباســعلی، چهار سال پیش در دوره قبل این بازیها در روسیه هم به میدان رفت که صاحب عنوانی نشد.

بازمانــدن ســمیه خوشقــدم از رقابتهای جهانی لهســتان در حالی است که هیچ مقامی از سوی فدراسیون کاراته روز گذشته واکنشی به آن نشان نداد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.