حسن رحیمی و کمیل قاسمی غایبان بزرگ جهانی پاریس

Shargh - - ورزش -

با ترک تمرینات اردوی تیم ملی از سوی دو مدالآور کشتی آزاد ایران در المپیک ریو، حسن رحیمی و کمیل قاسمی غایبان بزرگ ایران در رقابتهای جهانی 2017 پاریــس خواهند بود. پــس از قهرمانی رضا اطری در وزن 57 کیلوگرم انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد که در غیاب حسن رحیمی، دارنده مدال برنز المپیک ریو به دلیل مصدومیت به دســت آمد، شــورای فنی کشتی آزاد اعلام کــرد رحیمی میتواند در دیــدار انتخابی، مجــددا به مصاف نفرات برتر ایــن وزن برود تا چهره نماینده ایران در مســابقات جهانی پاریس مشــخص شــود؛ اما رحیمی در گفتوگو با ایســنا اعلام کرد به دلیل مصدومیت توان حضور در دیدارهای انتخابی را ندارد و فقط در صورت موافقت شورای فنی میتواند خود را مهیای حضــور در رقابتهای جهانی پاریس آنهم بدون حضور در دیدار انتخابی، کند. با برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد در فاصله یک ماه مانده تا رقابتهای جهانی پاریس، رحیمی به اردو دعوت شد؛ امــا پس از دو روز حضور در تمرینات، به دلیل فشــار ناشی از مصدومیت مینیسک پا، نتوانست به تمرینات ادامــه بدهد و تمرینات تیم ملــی را ترک کرد تا با این اوصاف، غایب بزرگ رقابتهای جهانی فرانسه باشد. در ســنگینوزن نیز کمیل قاســمی، دارنده مدالهای نقــره و برنــز المپیــک، درحالیکــه در رقابتهای انتخابی تیم ملی مقابل یــدالله محبی، جوان با آتیه کشــتی ایران، نتیجه را واگذار کرد نیــز به اردوی تیم ملی دعوت شــد؛ اما وی نیز پــس از یک روز حضور در تمرینــات تیم ملی، اقدام به تــرک تمرینات کرد تا حضور محبی در رقابتهــای جهانی پاریس قطعی شود. کمیل قاســمی نیز پیش از مسابقات انتخابی با آسیبدیدگی دستوپنجه نرم میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.