نمایندگان ایران در خطر حذف از لیگ قهرمانان

Shargh - - ورزش -

پیش از بازی ســوپرجام، ناظران کنفدراســیون فوتبــال آســیا کــه به تهــران ســفر کردهانــد، به صورت رســمی اعلام کردند که تیمهای استقلال، پرســپولیس، نفت تهران و تراکتورســازی به دلیل داشتن بدهیهای میلیاردی و برخی تخلفات برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا مشکلات جدی دارند و اگر این روند ادامهدار باشد، نمایندگان فوتبال ایران نمیتواننــد در لیگ قهرمانان آســیا در فصل آینده شــرکت کنند و حتی ممکن اســت به رقابتهای ایافســیکاپ تبعیــد شــوند. ایافســیکاپ رقابتهای سطحپایینی است که تیمهای ضعیفی از کشــورهای درجهچنــدم آســیایی در آن حضور دارند. آنطور که ناظران اعلام کردهاند پرسپولیس و اســتقلال بهترتیب بــا حدود صــد و 80 میلیارد بدهــی انباشــته و پروندههایی در فیفا و باشــگاه تراکتورســازی تبریز با داشــتن بدهــی و همچنین پروندهایی در فیفا و همچنین تیم نفت تهران هم با داشــتن بدهی مالیاتی و طلبکاران بیشمار، شرایط حضــور در رقابتهای لیگ قهرمانان فصل آینده را نخواهند داشت. ظاهرا تنها راهی که سازمان لیگ به ناظران ایافســی پیشــنهاد کرده، قســطبندی پرداخت بدهیهای ســنگین باشگاهها بوده است. باید دید کنفدراســیون فوتبال آســیا این پیشنهاد را قبول میکند یا اتفاق دیگری میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.