اعتراض بازیکنان پرسپولیس پس از قهرمانی

Shargh - - ورزش -

بازیکنان پرسپولیس پس از پیروزی مقابل نفت تهــران و قهرمانی در ســوپرجام به شــرایط مالی موجــود در این باشــگاه اعتراض کردند. حســین ماهینی، مهدی طارمی، محســن مســلمان، کمال کامیابینیا و فرشــاد احمدزاده در مصاحبههایی از پرداختنشدن حقوقشان انتقاد کردند. آنها عنوان کردند 60 تا 70 درصــد قراردادهای فصل پیش و ۳0 درصد از قراردادهای امسال باقی مانده است.

سیدجلال حســینی، کاپیتان پرســپولیس پس از قهرمانی جمعهشــب گفت: «متأسفانه از سال گذشــته و بعــد از دیدار با ذوبآهــن که اعتصاب کردیــم، هیچگونــه دریافتی نداشــتیم و امیدوارم مشــکلات موجــود حل شــود. شــرایط مالی تیم ما آن هم در آســتانه دیدار بــا الاهلی اصلا خوب نیست و برخلاف ما شــرایط الاهلی کاملا متفاوت است». حســین ماهینی هم دراینباره توضیح داد: «متأســفانه صدای اعتراض ما به گوش هیچکسی نمیرســد و با وجود قهرمانی در فصل گذشــته از پایــان دیدار با ذوبآهن در فصل قبل تا امروز هیچ پولی دریافت نکردهایم». قهرمانی پرســپولیس در سوپرجام باعث شد این تیم با کسب دومین جامش در این فصل وارد لیگ برتر و مسابقات آسیاییاش شود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم دیروز در گزارشی به قهرمانی قرمزها اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.