سایه تعلیق از سر کشتی ایران برداشته شد

Shargh - - ورزش -

دبیر فدراســیون کشــتی، اصلاح اساســنامه این فدراســیون و رفع ایرادات اتحادیه جهانی کشــتی را اقدامــی بزرگ ارزیابی کرد. رضــا لایق در گفتوگو با ایســنا، درباره اصلاح اساســنامه فدراسیون کشتی از ســوی وزارت ورزشوجوانان در راستای رفع ایرادات کمیته بینالمللی المپیک و اتحادیه جهانی کشــتی، توضیح داد: «اقدامی ارزشمند و بزرگ برای کمک به ورزش اول ایران صورت گرفت و ایراداتی که اتحادیه جهانی کشتی نســبت به اساسنامه فدراسیون کشتی وارد کرده بود، در جلســه مجمع این فدراســیون و با حضور محمدرضا داورزنــی، معاون ورزش حرفهای و قهرمانــی وزیــر ورزشوجوانان بهعنــوان نماینده وزارت ورزشوجوانان، به صورت دقیق بررســی شد و در نهایت بــا رفع ایرادات، به تأیید اعضا رســید. بر اســاس قانون، بررسی اساسنامه جدید باید در جلسه مجمع فدراسیون کشــتی و با حضور نماینده وزارت ورزشوجوانان انجام میشد و به تصویب میرسید که این کار هفته گذشته صورت گرفت و ما نیز اساسنامه جدید را برای اتحادیه جهانی کشــتی ارسال کردیم تا آنهــا نظر نهایی خود را دراینبــاره اعلام کنند و آن را به تأیید برســانند ». او با بیان اینکه برخی از کشورهای صاحبنام کشــتی در جهان دنبــال این بودند که این موضوع بهانهای برای تعلیق کشتی ایران باشد، گفت: «خوشــبختانه این کار با تفاهــم و واقعبینی بهخوبی صورت گرفت تا بهانهای دســت برخی کشــورها که خواهان افول جایگاه کشتی ایران هستند، ندهد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.