سومین طلای ایران در پارادوومیدانی جهانی

Shargh - - ورزش -

نهمیــن روز از رقابتهــای دوومیدانی قهرمانی معلــولان جهان در لنــدن با مــدالآوری دو نماینده کشورمان پیگیری شد. دیروز مسابقه پرتاب وزنه کلاس

F12 برگزار شــد. در این رقابت سامان پاکباز از ایران با رکورد 15.8۳ متر در جایگاه نخســت این ماده قرار گرفت و به مدال طلا رسید. پیش از این امانالله پاپی و علیرضا مختاری موفق به دریافت دو مدال طلا از این رقابتها شده بودند. همچنین مسابقه پرتاب دیسک در کلاس F34 برگزار شد و ســیامک صالحفرجزاده به مدال نقره دســت یافت. جمعهشب هم علیرضا مختاریهمامی در پرتاب وزنه در کلاس F53 با پرتاب هشتمترو ۳5 سانتیمتر ضمن شکستن رکورد آسیا به مدال طلا رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.