پرواز «هلیکوپتر» در آسمان مربیگري

Shargh - - ورزش -

وحید هاشــمیان گام دیگري در مسیر تبدیلشدن به یک ســرمربي ممتاز برداشــت. بنا بر اعلام سایت باشــگاه هامبــورگ، این مليپوش ســابق ایراني در فصــل آینده مربــي تیم زیر 17ســالههاي باشــگاه هامبورگ خواهد بود. هاشــمیان که تمامي مدارج مربیگري را در بالاترین ســطح در آلمان پشــت سر گذاشــته چندماهي بود که در تیم زیر 17ســالههاي هامبورگ فعالیــت ميکرد. مســئولان هامبورگ از عملکرد این مربي جوان ایراني که بهتازگي ۴1ســاله شد، بسیار راضي بودند و حالا او کمکمربي اول تیم زیر 17سالههاي هامبورگ خواهد بود.

هاشــمیان در دوران بــازي خود هم نشــان داد بــه مربیگري علاقه زیادي دارد و در همان ســالها دورههــاي مربیگري Aو Bرا در آلمان پشــت ســر گذاشــت. این مهاجم ســختکوش همزمان با بازي در دورههــاي مربیگري هم شــرکت کــرد، او یکي از داربيهــاي تهــران را به دلیل حضــور در کلاس مربیگري از دست داد.

هاشــمیان که پنج ســال پیش پــس از بازي در پرسپولیس بازنشسته شــد، در آلمان دوره پیشرفته مربیگــري را هم طي کرد و در شــهریور 95 بالاترین مــدرک مربیگــري را دریافــت کــرد. او ميتواند با مدرکش در هــر تیم بوندسلیگایــي مربیگري کند. حضور در کادر فني تیم زیر 17ســالههاي هامبورگ ميتواند پلي باشــد براي رســیدن به موفقیتهاي بیشتر.

مهاجــم پیشــین تیم ملــي ایران کــه در فوتبال آلمان ســابقه بازي در تیمهاي هامبــورگ، بوخوم، بایرن مونیخ و هانوفر را دارد، در این پنج سال علاوه بر حضــور در دوره مربیگري حرفــهاي، در چند تیم اروپایي هم دوران کارآموزي را پشــت ســر گذاشت. «هلیکوپتر» مدتي بر ســر تمرینات پپ گواردیولا در بایرن مونیخ حاضر شد.

در یکي، دو سال گذشته او چند پیشنهاد مربیگري هــم از ایران داشــت، نفــت تهران فصل گذشــته مذاکراتي با هاشمیان انجام داد اما این مربي ترجیح داد نفت را براي شــروع ســرمربیگري خود انتخاب نکند. هاشــمیان که ســاکن آلمان است، ترجیح داد مربیگــري خود را بــه دور از هیاهــوي فوتبال ایران در باشــگاه هامبورگ شــروع کند، دقیقا مثل مهدي مهدويکیــا. ایــن دو زماني در هامبــورگ همبازي بودند. مهدويکیا هنوز در ردههاي ســني هامبورگ مربــي تخصصي کرنر، ارســال و کارهــاي هجومي است.

باشــگاه هامبورگ چند ســالي اســت که توجه ویژهاي به تیمهاي پایه خودش ميکند. هاشــمیان این فرصــت را دارد تــا با حضور موفق در ســمت کنونــياش در ســالهاي بعــد در ردههــاي بالاتر مربیگري قرار بگیرد.

اعلام قــرارداد هاشــمیان با هامبــورگ و ورود رســمي او به دنیاي مربیگري در رسانههاي آلماني هم بازتاب داشــته اســت. ســایت westline در این باره نوشت: «وحید هاشمیان که هماکنون در آلمان زندگي ميکند و بین ســالهاي 1999 تا 2001 بازیکن هامبورگ بوده است، حالا مربي تیم زیر 17سالههاي هامبورگ شده اســت». در گزارش این سایت مطرح آلماني آمده اســت: «شغل جدید براي هلیکوپتر در فوتبال آلمان با نشستن روي نیمکت زیر 17سالههاي هامبورگ رقم خورد».

با این انتصاب حالا وحید هاشمیان در راه رسیدن به یک آرزوي بــزرگ قرار دارد. جایــي که ميتواند رؤیــاي او در راه نشســتن روي نیمکت یک باشــگاه بزرگ را تحقق ببخشــد. آرزویي که او سالهاســت براي رســیدن به آن تلاش ميکنــد و تمام مراحل و کلاسهاي مربیگري را یکي پس از دیگري طي کرده است.

هاشــمیان در گفتوگو با یکي از مجلات محلي چاپ شــهر بوخــوم مدعي شــده بود قصــد دارد مربیگري را در شــمال آلمان و کنار خانوادهاش آغاز کنــد و در این راه کارآموزي در بوخــوم ایده ابتدایي این چهره سرشناس ایرانيها بود و حالا از کارآموزي به هدایت تیم زیر 17ســالههاي هامبورگ در یکي از بهترین آکادميهاي فوتبال باشــگاهي آلمان رسیده اســت. جایي که او اعتقاد دارد ميتواند مانند دوران فوتبالش در شــمال آلمان و بوخوم، استارتي رؤیایي براي او در دوران مربیگري نیز باشد.»

هاشمیان پس از چهرهشدن در پاس تهران و تیم ملي ایران در ســال 1999 راهي تیم هامبورگ شــد. او دو ســال نهچندان موفق در هامبورگ داشــت و ســپس با انتقال به بوخوم متحول شــد. او در فصل 2002-2001 در بوندسلیــگاي2 بــراي بوخوم بازي کرد. ســپس در دو فصــل 26 گل بــراي بوخوم در بوندسلیگا زد. درخشش او در بوخوم باعث شد در سال 200۴ به بایرنمونیخ منتقل شود. پرشهاي بلند این مهاجم موجب شــد تا براي او لقب «هلیکوپتر» را در نظر بگیرند. در بایرنمونیخ فرصت بازي زیادي به هاشــمیان نرسید و او پس از آن بازی در هانوفر و و مجددا بوخوم را تجربه کرد. هاشمیان در مجموع 11 ســال در آلمان بازي کرد و با زدن ۳8 گل بهترین گلزن ایراني تاریخ بوندسلیگاســت. هاشــمیان در ســال 1۳89 به ایران آمد و پس از یک سال بازي در این تیم کفشها را آویخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.