ضرورت نقد شهیدان بهشتی و مطهری و مرحوم هاشمی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: حجتالاســام مســیح مهاجری در دیدار جمعــی از اعضــای انجمن اندیشــه و قلــم که به مناســبت گرامیداشــت شــهید بهشــتی در دفتــر روزنامه جمهوری اســامی برگزار شد، با بیان اینکه «گرامیداشت بزرگان انقاب نظیر شهید بهشتی نباید فقط به جنبههای تبلیغی و تکریمی محدود شود،» گفت: اگر میخواهیم اندیشــه بهشتی و مطهری در جامعه زنده و پویا بماند، باید تحلیل و نقد شود.

او افزود: شــهید بهشــتی در کنار تجلیل و تکریم نیاز به نقد نیز دارد. بخشــی از مشکات داخل نظام حکومتی از عملنکردن به قانون اساســی است؛ اما بخش مهمی نیز به خود قانون اساســی برمیگردد که تدوینکننده اصلی آن آقای بهشــتی بودند و آن بخشهــا در بازنگری باقی ماندهانــد؛ بااینحال آیا مطلق نشاندادن بزرگان کار درستی است؟

مدیرمســئول روزنامه جمهوری اســامی با بیان اینکــه «شــهید مطهری و دیگــران را نیــز باید نقد کرد»، گفت: اگــر این نقدها مطرح شــود، میتواند روی افکار کسانی که تصور میکنند همهچیز خوب اســت، تأثیر بگــذارد و آنهــا را متوجه اشتباهشــان بکند. من به دوســتان دانشــمند و محققی که قصد برگزاری همایشی علمی درباره اندیشههای آیتالله هاشمیرفســنجانی را هم داشــتند، همین را عرض کردم که در کنار تبیین اندیشــههای ایشــان، نقد هم ضروری است.

قــدرت باعــث تغییر امــام خمینی (ره) و شــهید بهشتی نشد

مهاجــری بــا بیان خاطراتی از شــهید بهشــتی گفت: اگر به ایشــان نقد شود، به معنای ایرادگرفتن از شهید بهشتی نیســت؛ بلکه برای گوشزدکردن به دیگرانی اســت که میخواهند راه شــهید بهشتی را ادامه دهند و این ویژگی گذشــت روزگار و اندوختن تجربه است که انســان را تکامل میبخشد. خاطرم هســت در سفری که من همراه آقای هاشمی حدود 1۰ ســال قبل به عمره داشتیم، از مسئولان عربستان نخواســتند امکانی فراهم کنند که بــه داخل خانه کعبه مشرف شــوند؛ درحالیکه در سال ۷6 که تازه ریاستجمهوری ایشان تمام شــده بود، ایشان وارد خانه کعبه شــده بودند. زمانی که دلیل این موضوع را از ایشان جویا شدم؛ گفتند من در دید مردم هستم و ممکن اســت مردم عادی هــم آرزوی این توفیق را داشــته باشند و حســرت بخورند. من همانجا به ایشــان گفتم تفاوت آقای هاشمی در قدرت با زمانی که در قدرت نیســت، این اســت و در قــدرت نبودن ایــن آثار را دارد. برخی از مســئولان نیز اگر امروز در قدرت نبودند. با شــرایطی که در جامعه ایجاد شده است، کفن میپوشیدند و با بسیاری مفاسد به مبارزه میپرداختند؛ ولی چون بر سر قدرت هستند، سکوت میکنند.

آیــتالله خامنــهای گفت میخواهــم نیــروی نظــام تربیت کنم

مدیرمســئول روزنامــه جمهــوری اســامی ادامــه داد: در اردیبهشــت 136۸ زمانــی کــه دو ماه بــه پایان ریاســتجمهوری آیــتالله خامنهای مانده بود، از ایشان پرســیدم که بعد از پایان این دوره چــه میکنیــد. ایشــان گفتند که احساس میکنم قم از نیروهای کارآمد خالی شده اســت و همه درگیر مســائل اداری و اجرائی کشور هستند و مــن تمایل دارم به قم بروم تا عدهای را تربیت کنم که نیروی نظام شــوند. این نشــان میدهد که آرمانها و ذهنیت ایشان درباره اولویتهای انقاب چه بود.

مهاجــری درباره تأثیر قدرت بر مســئولان گفت: اینطور نیســت که همیشــه خروج از مسئولیت اثر مثبت داشــته باشــد؛ مثا درباره دکتر روحانی، بنده آقــای روحانــی را از نوجوانی میشناســم و با هم همراه بودیم و از ایشــان شــناختی حدود 5۰ ســال دارم؛ امــا فکر نمیکردم ایشــان در مقابل هجمه و ســیلی که در ایــن انتخابات از همه طــرف علیه او ایجاد شده بود، بتواند دوام بیاورد و تسلیم نشود؛ اما توانست یک سیل خروشانتری به تنهایی راه بیندازد تا این هجمه را هضم کند و در انتخابات پیروز شود. من چنین وجهی از شــخصیت آقای روحانی سراغ نداشــتم و نمیشــناختم. ایشــان را یک شخصیت رسمی و بسیار محافظهکار میدانستیم.

مدیرمســئول روزنامه جمهوری اســامی گفت: البته افراد بســیار کمــی وجود دارند کــه در زمانی که در قدرت هســتند، با زمانی که در قدرت نیستند، تفــاوت ندارند. امام خمینی)ره( در زمره این معدود افــراد بودند. همچنین آقای بهشــتی هم اگر در قید حیات بودنــد، فکــر میکنم اینگونــه بودند؛ زیرا ایشــان رئیــس قــوه قضائیــه و در مدت کوتاهی رئیس شــورای انقاب شدند؛ اما هیچ تفاوتی نکردنــد و اخــاق، رفتــار و مواضعشان به همان صورت اول باقی ماند. آقای بهشتی از معدود کســانی بود که اگر به قدرتهای بالاتر هم میرسید، این وضع را حفظ میکرد و از دست نمیداد.

بهشــتی در قانون اساســی ابــزار مناســبی بــرای ســالمماندن قدرت در نظر نگرفته است

مهاجــری مهمتریــن ســرفصل نقــد خــود به شــهید بهشــتی را «تدبیرنکردن ابزارهــای نظارتی کافــی در برخی بخشها در قانون اساســی » عنوان کــرد و افزود: شــاید لازم بود درباره مکانیســمها و ســاختارهای حکومتــی و ارتبــاط و تعامــل آنها با یکدیگر و توزیع متوازن ابزارهای نظارتی در ســاختار بیشــتر فکر میشــد و آینــده درازمــدت پیشبینی میشد؛ بهنحویکه مکانیسم براساس افراد طراحی نشود.

او در ادامــه گفت: اگر بهشــتی را نقــد کنم، در کنارش خواهم گفت که بهشــتی 4۰ ســال پیش آن تصمیمات را گرفته اســت و تجربههای این سالها را نداشته است. ایشان در زمان خودش بسیار خوب فکــر میکرد و خوشبینانه )مانند امام( به مســائل نگاه میکردند؛ ولی اگر میدانستند بعدا چه اتفاقی میافتد، شــاید طور دیگر عمل میکردند؛ بااینحال باید نقــد کنیم تا اینگونــه به نظر نیاید که شــهید بهشتی تا قیامت را میدیدند.

منتقــدان امــام هم مصون از مســائل شــخصی نبودند

مهاجری درباره این موضوع که آقای بازرگان گفته بــود «امام ردایی از ولایت دوخته اســت که فقط به تن خودشان مناســب است»، گفت: روزهای نخست انقاب که امام به بازرگان حکم نخستوزیری دادند، نهضــت آزادی یک اعامیهای داد که در آنجا ولایت فقیه را بســیار امر خوبی دانستند و اعام کردند امام بهعنوان ولی فقیه کار بزرگی انجام دادهاند و ما باید اطاعت محض بکنیم. اما مرحوم بازرگان فرد خاصی بود، به این معنا که یک جایی اینگونه واکنش نشان مــیداد، اما در تلویزیــون بهکنایه میگفت خط امام در جیب من اســت که منظورش دستخط امام بود یا جملهای که این ولایت ردایی اســت که فقط برای امام مناســب اســت. او با این حرفها میخواست اصــل ولایتفقیه را کنار بزند. این موضوعات نشــان میدهــد نظر آنها این بــود در جایی کــه به نفع ما باشد، ولایت فقیه امر خوبی است و اگر چیزی گیر ما نیاید چیز بدی است. به همین دلیل حرفهای آقای بازرگان هم معیار نیســت. اینکه بعضی حرفهایی که ایشــان میزد درست اســت فکر نکنید، همیشه حرف درست میزد.

ناطقنوری کار اجرائی قبول نمیکند

مدیرمســئول روزنامه جمهوری اســامی درباره کنارهگیــری حجتالاســام ناطقنــوری هم گفت: ایشــان کنار نکشــیدهاند، فقط مســئولیت در دولت قبــول نمیکنند. پیشــنهاداتی را کــه از طرف آقای رئیسجمهور به ایشان شده است، قبول نکردهاند.

اگر بهشتی را نقد کنم، در کنارش خواهم گفت که بهشتی ۴۰ سال پیش آن تصمیمات را گرفته است و تجربههای این سالها را نداشته است. ولی اگر میدانستند بعدا چه اتفاقی میافتد، شاید طور دیگر عمل میکردند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.