مأموریت ضد برجامي ترامپ به یک تیم در کاخ سفید

Shargh - - سیاست -

فارس :

منابع خبری بامداد شــنبه گــزارش دادهاند «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهور آمریــکا به گروهی از نزدیکان مورد اعتماد خود در کاخ ســفید دســتور داده زمینههــای لازم را برای اعــام پایبندنبــودن ایران به «برجام» در گزارش ســهماهه بعــدی به کنگره فراهم آورنــد. «رکس تیلرســون»، وزیر خارجــه آمریکا هفته گذشــته در دومین گزارش ســهماهه خــود به کنگره پایبندی ایران به مفاد توافق هستهای ایران و گروه 5+1 )برجام( را تأیید کرد. رســانههای آمریــکا با وجود این، گــزارش دادند که ترامپ با اکراه و پس از اصرار بعضی مقامهای ارشــد دولت، از جمله «تیلرسون» حاضر به تأیید پایبندی ایران به برجام شــد؛ موضوعی که ماندن آمریــکا در این توافق هســتهای را کمــاکان در هالهای از ابهام نگاه میدارد. نشــریه «فارنپالیسی» در خبری اختصاصی مدعی شد ترامپ بعد از دیداری پرمناقشه با تیلرســون در هفته جاری به گروهی از کارکنان مورد اعتماد خود در کاخ سفید دستور داد به بررسی زمینهها برای جلوگیری از تأیید پایبندی ایران به برجام در گزارش ســه ماهه بعدی بپردازند. هدف ترامــپ از این اقدام رســیدن به چیزی است که به نظر او وزارت خارجهاش در انجام آن ناکام مانده اســت: اعام پایبندنبودن ایران به توافق هســتهای. یک منبع نزدیک به کاخ سفید به فارنپالیســی گفت: «رئیسجمهور، کارکنان کاخ سفید را مأمور زمینهســازی برای حالت احتمالی تأییدنکردن )پایبندی ایران به برجام( در دوره بررسی ۹۰روزه بعدی که اکتبر به پایان میرســد، کرد؛ وظیفهای که او قبا به تیلرسون و وزارت دفاع محول کرده بود». فارنپالیسی میگوید با ســه منبع که برای مشارکت در فرایند جدید به کاخ سفید دعوت شدهاند یا در جریان تصمیم ترامپ در این مورد قرار گرفتهاند، گفتوگو کرده است. دولت ترامپ در حال انجام یک بررســی با مشــارکت چندین نهاد در دولت آمریکا درباره سیاستهای خود در قبال ایران است. نتایج این بررسی که احتمالا تا پایان تابستان جاری اعام خواهد شد، ماندن یا خروج آمریکا از برجام را تأییــد خواهد کرد. تمامی این منابــع، فرایند جدید را به منزله بهحاشیهراندن وزارت خارجه آمریکا توصیف کردهاند. ترامپ احســاس میکند وزارت خارجه آمریکا بــا خودداری از ارائه گزینههای دیگر تصمیم خود برای تأییــد پایبندی ایــران به برجام را پیش برده اســت. هر ســه منبع گفتهاند ترامپ هنگام ارائه گزارش سهماهه اول از تیلرســون خواسته برای گزینه اعام پایبندنبودن ایران زمینهچینی کند، وظیفهای که تیلرســون در انجام آن ناموفق بوده اســت. یــک منبع مطلع از نشســت هفته جاری میگوید: «ترامپ مصمم اســت در این ۹۰ روز، توافق هســتهای را مجددا تأیید نکند». منابع مورد استناد فارنپالیسی البته میگویند هنوز برای اظهارنظر درباره اتفاقات بعدی بسیار زود است. آنها تأکید میکنند موضوع قطعی این است که به تیم جدید مأموریتی تازه محول شــده و تا بعد از جلســه اول که احتمالا هفته آینده برگزار میشود، جزئیات جدیدی در این باره آشکار نخواهد شد. تصمیم جدید ترامپ بعد از ماهها شکاف میان کاخ ســفید و وزارت خارجه آمریکا بر ســر توافق هستهای ایران اتخاذ شده است.«فارنپالیسی» با اشاره به دیدار پرتنش روز دوشنبه «ترامپ» و «تیلرسون» قبل از تأیید پایبندی ایران به توافق، نوشــته «استیو بانون»، استراتژیســت ارشــد کاخ سفید و «سباســتیان گورکا»، معاون دستیار رئیسجمهور آمریکا در این دیدار مکررا از تیلرســون درباره مزایای تأییــد پایبندی ایران توضیح خواستهاند.وی اضافه کرد: «رئیسجمهور میخواست بدانــد که چرا باید توافــق را تأیید کند و جوابهایی که تیلرسون میداد او را خشمگین میکرد». یک منبع دیگر گفت: «موضوع مربوط به این اســت که رئیسجمهور در آخرین جلسه مربوط به تأیید برجام که ۹۰ روز قبلتر بود، از تیلرسون خواست بستری فراهم بیاورد تا بتواند گزینههایش را بررسی کند. وی افزود: «تیلرسون این کار را انجام نداد و ترامپ از این موضوع خشــمگین است. او نمیتواند به وزیر خارجهاش برای انجام وظیفهاش اعتمــاد کند، بنابراین به گروه کوچکــی از کارکنان کاخ ســفید که بیشــترین اعتماد را به آنها دارد، روی آورده است».

منبع: فارن پالیسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.